ADS BY VOICE

ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގައި އިސްލާމީ އަގީދާ އާލާވިޔަ ނުދޭން ބަޔަކު މަސައްކަތްކުރޭ: ރައީސް ނަޝީދު

- 7 months ago 6 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގައި އިސްލާމީ އަގީދާ އާލާވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ބަޔަކު މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ އައްޝައިޚް ހުސައިން ރަޝީދު އަހްމަދުގެ "ޞަޙީޙް މުސްލިމްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ އާއި ޝަރަހަ"ގެ ދިހަވަނަ ބައި ނެރެދެއްވުމަށް މިރޭ އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ދީނީ ކަންކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަހުސްކޮށްގެން ގޮތެއް ނިންމިދާނެ ކަންތައްތައް ކަމުގައި ދެކެވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށާއި އެއީ މަޖިލީހުގައި ކުރަން އޮންނަ މަސައްކަތެއްވެސް ނޫންކަމަށެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ގައުމަކަށް ވީހިނދު، މި ފަސްގަނޑުގައި ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގައި އިސްލާމީ އަގީދާ އާލާވިޔަނުދޭން މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކު އުޅޭކަން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ އަމަލުތަކަކީވެސް ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުންކަމުގައި ގަބޫލުކުރަންޖެހޭކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިރޭގެ ވާހަަކަފުޅުގައި އެބޭފުޅާ ވަނީ މުޖުތަމައުގައި ހަމަޖެހިގެން އުޅުމަށް މަގު ދައްކައިދެނީ އިސްލާމްދީންކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެޖެންޑާ19ގެ މަގުސަދުތައްވެސް ހާސިލްކުރެވޭނީ އިސްލާމީ އަސާސްތަކުގައި ހިފައިގެންކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފޮޓޯ: ސަން

0%

0%

0%

6 ކޮމެންޓް

ނަޝީދު ދެފަހަރަކު އެކައްޗެއް ނުކިޔާ. އެހެންތާ ވާނީ ހިތާ ދެކޮޅަށް ދައްކާ ވާހަކަ ވިއްޔާ. ވެރިކަމާ ހެދިގެން މާ ދިނީ ވެގެން އުޅުނަސް ލާދީނީ ވާނީ ލާދީނީ އަށް

ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގަ އިސްލާމްދީން އާލާވިޔަނުދޭން މަސައްކަތްކުރާމީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު މިގޮލާޔަށް އެގޭބާ .ތިމާއަށް ނުވަތަ ތިމާގެ ޕާޓީ މީހުނެށް ނޫން ތަ އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަ ކޮއް އިހާނަތްތެރިބަސްތަށްބުނެވި މާތް ނަބިއްޔާއަށް ކަރާމާތާއި އެމާތްނަބިއްޔާ ނިސްބަތްކޮއް އެންމެހާ ދަށުދަރަޖަގެ ވާހަކަ ފެތުރަން މަސައްކަތް ކުރެވިފަހުރީ .

ތިކުގަ އެންމެކުރީގަ އުޅެނީހަމަ ކަލެއެއްނު

އެކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު މީހަކީ ކަލޭ.

ހަބަރު