ADS BY PIZZA KITCHEN

ދޮންކޭލުގެ އެހީގައި މޫނު ރީތިކޮށްލެވިދާނެ ގޮތެއް!

- 1 year ago 0 - ސުހޭލާ

ދޮންކޭލަކީ ވަރަށް ގިނަ ވިޓަމިން އެކުލެވިގެންވާ މޭވާއެކެވެ. އަދި މިއީ ދިވެހީންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު މޭވާއެއްވެސް މެއެެވެ. ގިނަ މީހުން ދޮންކެޔޮ ބޭނުން ކުރަނީ ފޮނި ކާއެއްޗެހި ތައްޔާރު ކުރުމަށާއި، ފަނި ގިރުމަށެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ދޮންކެޔޮ ބޭނުންކޮށްގެން ރީތިވާ ސާމާނުވެސް އުފައްދައެވެ. މި މޭވާ ބޭނުންކޮށްގެން މޫނުގެ ހަން ޒުވާން ކުރުމަށްޓަކައި، މާސްކެއް ތައްޔާރު ކޮށްލެވިދާނެކަން އެނގޭހެއްޔެވެ؟ މިއީ އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ދޮންވެފައިވާ ދޮންކެޔޮ ވަކެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ޕޭސްޓެއް ތައްޔާރު ކޮށްލާށެވެ. އިތުރު އެއްވެސް އެއްޗެއް މި ޕޭސްޓަށް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. ދެން ތައްޔާރު ކުރި ޕޭސްޓް މޫނުގައި ހޭކުމަށްފަހު، 15 ނުވަތަ 20 މިނެޓްވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ. މިއީ މޫނުގެ ހަން އަލިކޮށްދީ، އޮމާން ކޮށްދޭނެ ކަމެކެވެ.

ދޮންކޭލުން ހަމަށް ލިބޭ ފައިދާތަކަށް ބަލާއިރު، އޭގައި އެކުލެވިގެންވާ ވިޓަމިން އޭގެ ސަބަބުން، ހަމުގައި ހުންނަ ލަކުނުތައް ފިލުވުމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ. އަދި ދޮންކޭލުގައިވާ ވިޓަމިން ބީގެ ސަބަބުން، ހަމުގައި ރޫ ޖެހުން ދުރު ކޮށްދީ، ހަން ތެތް ކޮށްދެއެވެ. ދޮންކޭލުގައި ވިޓަމިން އީވެސް އެކުލެވިގެންވެއެވެ.

ވިޓަމިން އީގެ ސަބަބުން އިރުގެ ނުރައްކާތެރި ދޯދިތަކުން ހަން ސަލާމަތް ކޮށްދެއެވެ. އެހެންކަމުން މާ ބޮޑު ބުރައަކާއި ނުލާ، ދޮންކެޔޮ ބޭނުން ކޮށްގެން ތައްޔާރު ކޮށްލެވޭ ފޭސް މާސްކް ބޭނުން ކުރުމަކީ މިފައިދާތައް މޫނުގެ ހަމަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމެކެވެ. 

77%

11%

11%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު