ADS BY NO PLASTIC MALDIVES

ލޭ ދިޔާ ކުރާ ބޭސް ބޭނުންކޮށްގެން ފަރުވާ ދިިނުމުގެ ހިދުމަތް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަށައިފި

- 11 months ago 1 - ސުހޭލާ

ލޭ ދިޔާކުރާ ބޭސް ބޭނުންކޮށްގެން ސްޓްރޯކް ޖެހޭ މީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމުގެ ހިދުމަތް އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ސްޓްރޯކް ޖެހުމުގެ 80 އިންސައްތައަކީ މި ބާވަތުގެ ސްޓްރޯކްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އިސްކިމިކް ސްޓްރޯކްގެ ސަބަބުން ލޭހޮޅިތަކުގެ ތެރޭގައި ގަނޑުއެތިކޮޅެއް އުފެދި، އެއެތިކޮޅު ލޭހޮޅީގެ ތެރޭގައި ދަތުރުކޮށްފައި ގޮސް، ސިކުނޑީގެ ލޭހޮޅިއެއްގެ ތެރޭގައި ތާށިވެ، އެހޮޅި ބެދޭގޮތްވެއެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް މިފަދަ ގަނޑު އެތިކޮޅު އުފެދެނީ ކޮލެސްޓްރޯލް ގިނަވެ، ލޭހޮޅިތަކުގެ ތެރޭގައި އަށަގަނެ، އޭގެ އެތިކޮޅެއް އެތަނުން ނެއްޓި ލޭހޮޅިތަކުގެ ތެރޭގައި ދައުރުވާން ފެށުމުންނެވެ.

ސްޓްރޯކް ޖެހޭ މީހުންނަށް ދެވޭ ފަރުވާގެ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން، ލޭދިޔާކުރާ ބޭސް ބޭނުންކޮށްގެން ސްޓްރޯކަށް ފަރުވާ ދެވޭނެ އިންތިޒާމް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގައި މިހާރު ވަނީ ޤާއިމުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ލޭ ދިޔާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އިންޖެކްޝަނެއްކަމަށްވާ "ޓިޝޫ ޕްލާސްމިނޯޖެން އެކްޓިވޭޓަރ"، ޓީ.ޕީ.އޭ ބޭނުންކޮށްގެން ސިކުނޑީގައި ގަނޑުވާ ލޭކޮޅު ވިރުވާލުމުގެ ޚިދުމަތް އެ ހޮސްޕިޓަލުން އަންނަނީ ދެމުންނެވެ.

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ކޮންސަލްޓަންޓް އިން ނިއުރޮލޮޖީ ޑރ.އަޙްމަދު ރަޝީދު ވިދާޅުވީ، މި އިންޖެކްޝަން ދެވޭނީ ސްޓްރޯކްޖެހޭތާ ގިނަވެގެން 4 ގަޑިއިރާއި ބައިގެ ތެރޭގައިކަމުން، ސްޓްރޯކެއްގެ އަލާމާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް ހޮސްޕިޓަލަށް އައުން މުހިއްމުކަމަށެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
1 ކޮމެންޓް

ދެން ރާއްޖެތެރޭ މީހުން ހަދަނީ ކިހިނެއްބާ. މިއިން ހޮސްޕިޓަލަކުން ނުފޮނުވާނެ މާލެ ތިބުނާ ގަޑިއިރަކު ތެރޭ.

ހަބަރު