ދިވެހިން ސީރިޔާއަށް ހަނގުރާމަކުރާކަށް ދާާކަށް ނުޖެހޭ: ރައީސް ޞާލިހު

- 3 weeks ago 1 - ރިމާހް އިސާ

ދިވެހިން ސީރިޔާގެ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވާން ނުޖެހޭކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ދ.އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން އެއަތޮޅުގެ ހުޅުދެލީގެ ރައްޔިތުންނާާއި މުޚާތަބުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ސީރިޔާއަށް ހަނގުރާމައަށް ދާންޖެހޭނެކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ސީރިޔާއާއި އަފްޣާނިސްތާނުގައި އެކުރާ ހަނގުރާމަތަކަކީ ދުނިޔެއިން ބަލައިނުގަންނަ ޓެރަރިސްޓް ހަނގުރާމަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ދީނުގެ ނަމުގައި ޖިހާދުކުރުމަށް ކަމަށްބުނެ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކާއި ގުޅުމުގެ ފުރުސަތު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުދެއްވާނެކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ހުއްޓުވުމަށް އެޅެންހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅުއްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮންނާނީ އިސްލާމް ދީން ކަމަށާއި އިސްލާމް ދީނަށް ގޮންޖަހައި ރަސޫލާއަށް މަލާމަތް ކުރުމަކީ ކޮށްގެން ނުވާނެކަމެއް ކަމަށެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
1 ކޮމެންޓް

.ތި ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގާ ތިބިގެނ ވެސް ހަނގުރާމަ ކުރެވިދާނެ އޭތޯ؟

ހަބަރު