ADS BY VOICE

އަޅުގަނޑަކީ ލާދީނީ މީހެއް ނޫން: ރައީސް ނަޝީދު

- 7 months ago 9 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަކީ ލާދީނީ ބޭފުޅެއް ނޫންކަމަށް، އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ އާންމު މެންބަރުންނާއި މިރޭ ބައްދަލުކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނަކީ ލާދީނީ މީހެއް ނޫންކަމަށާއި އެފަދައިން މުޚާތަބުނުކުރެވޭނެކަމަށެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއި އެޕާޓީއަކީވެސް ލާދީނީ ބަޔެއްކަމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ގަބޫލުކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއި އެއްވަރަށް ނަމާދަށް އަރާ، ޒަކާތްދީ، ރޯދަ ހިފާ އަދި ހެޔޮލަފާ ނަސޭހަތްދޭ ބަޔަކު މި ރާާއްޖޭގައި ވަކި ނޫޅޭނެކަމަށެވެ. އަދި އެބޭފުޅުންނާއި ވާދައަށް އެހެން ފަރާތްތަކުން ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތަކަށް އަޅާނުލުމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ އެދިފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމުގެ ދެވަނަ ދައުރަކަށް އެބޭފުޅާއަށް ވޯޓުދެއްވުމަށް އެންމެހާ މެންބަރުންގެ ކިބައިން އެދިލައްވާފައެވެ.

0%

0%

0%

9 ކޮމެންޓް

ލާދީނީކިޔަނި މިހެން އުޅޭތީ ކަން މި ސޮރަން ނޭގެނި

އަހަރެންނަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ.

ނަޝީދަކީ ލާދީނީ މީހެއް ނޫންކަމަށް އަހަރެންނަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. ޑެންމާކުގައި ދެއްކި ވާހަކައިންވެސް އެކަން ހާމަވޭ. ރަސޫލާގެ ހަދީޘް ނޫން އެހެން ގޮތެއް ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށާ، ރެޑިކަލް މުސްލިމުންގެ ވާހަކައަކީ ލާދީނީ މީހަކު ނޫނޫ ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނޫން.

ތިވާހަކަ ގަބޫލު ކުރާނީ ބޭފުޅާ ވަށާއެބުރޭ ކުދިން އެކަނި ތިވިދާޅުވި ވާހަކައެއް ސިކުނޑި ހުރި ދިވެހިން ގަބޫލެއް ނުކުރޭ

ފުރަތަމ ދީން، ދެން ޕާޓީ. އައްނި ކުރިން ދެއްކީ ރަނގަޅު ވާހަކަ މިހާރު ދައްކަނީ ގޯސް ވާހަކަ. މިކަން އިނގެން ކޮންމެހެން މީހަކު ކިޔާދޭކައް ނުޖެހޭ

ހަބަރު