ADS BY VOICE

މާބިންހުރާގެ މައްސަލައިގައި އަދީބަށް ކުރާ ދައުވާ އަނބުރާ ގެންގޮސްފި

- 8 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ޅ.މާބިންހުރާާގެ އެކުއިޒިޝަން ކޯސްޓަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާކަމަށްބުނެ، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް އުުފުލި ދައުވާ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އަނބުރާ ގެންގޮސްފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބުނީ މި މައްސަލައިގައި ހައިކޯޓުން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފުކޮށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އުފުލި ދައުވާ އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން އަންގާފައިވާތީ، އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާާނެތަނެއް ނެތްކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލައިގެ ދައުވާ ފޯމްވެސް ބާތިލްކޮށްފައިވާނެކަމަށް ކޯޓުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުން ނުވާކަން މިމަހުގެ 30ވަނަ ދުވަހު އޮތް އަޑުއެހުމެއްގައި ޕީޖީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މާބިންހުރާގެ މައްސަލައިގައި އަދީބަށް ދައުވާ ނުކުރުމަށް ދައުލަތުން ނިންމާފައިވަނީ ޖިނާއީ ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އަދީބާއި ދައުލަތާއި ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މާބިންހުރާގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ނުކުރުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުންދޭނެއެވެ. 

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު