އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތެއްކޮށްގެން ގައިގައި އަތެއް ނުލެވޭނެ: ރައީސް ޔާމީން

- 10 months ago 0 - އައިޝަތު ސަމާ

އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތެއްކޮށްގެން ގައިގައި އަތްލެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުން އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީލޯންޑާގެ ޝަރީއަތުގެ ހުކުމް އިއްވުމަށް ކުޑަތަންވެފައިވަނިކޮށް، އެ މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ އަހުމަދު ހައިލަމް ސަސްޕެންޑްކުރިކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިރޭ ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

ޕީޕީއެމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ، ފަނޑިޔާރުން ނެރޭ އަމުރުތައް ނުވަތަ ހުކުމަކީ އެއީ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ޔާމީން ވިދާޅުވީ ޖުޑީޝަރީގެ ތެރޭގައިވެސް ތިބެނީ އިންސާނުން ކަމަށާއި އެ ބޭފުޅުންގެ މައްސަލަ ބައްލަވަން އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނަވަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކަމަށެވެ.

''ރައީސް ނަޝީދުގެ އެފުށް މިފުށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މިދަނީ. އެތާނގައި ނުހުންނާނެ ސަހަލު އެއް ބޭފުޅެއްވެސް." ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ހިންގާ ޝަރީއަތަކީ އޮޅުވާލުމެއްގެ ތރެއިން ހިންގި ތަހުގީގެއްގެ މައްޗަށް ހިންގާ ޝަރީއަތެކެވެ.

ޝަރީއަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މިހާރުގެ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެމަސައްކަތް ފެށިގެން އަންނަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމު މުހައްމަދު ސޯލިހާ ހަމައިން ކަމަށެވެ.

''ހުކުމަށް ތިން ހަތަރު ގަޑިއިރަށް ވެފައި އޮއްވާ ފަނޑިޔާރު ސަސްޕެންޑް އެކުރަނީ. އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް މިގުޅަނީ. ޗީފްއޮފް ސްޓާފު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ނޭނގި ގުޅާނެ ކަމަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން. މިކަމެއް މިކުރައްވަނީ ދީނީ ޕާޓީގެ ކުދިން. މިކަމަށް ހާއްސަކޮށް ތަމްރީން ލިބިފައިވަނީ ދީނީ ޕާޓީގެ ކުދިން. އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ﷲ ގެ ރަހުމަތް ތަނަވަސް. އިންސާފުވެރި، އަދުލުވެރި ޝަރީއަތެއް ކޮށްފިނަމަ، ރައީސް ޔާމީންގެ ގައިގައި އަތްލެވޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެ. އެއީ ވާނެ ކަމެއް ނޫން." ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަންވެސް ނިމުނީ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކު ހައްޔަރުކޮށްގެން ކަމަށާއި މިސަރުކާރުންވެސް އިއްތިފާގަކުން ވިޔަސް، ކުރިމިނަލް  ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރާ ކުޅެފި ކަމަށެވެ. 


100%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު