ADS BY VOICE

އިންޑިއާ އިން 300 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ނިންމި އެގްރިމެންޓް ހާމަކޮށްދެންޖެހޭ: ޔާމީން

- 10 months ago 0 - އައިޝަތު ސަމާ

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ހިލެ އެހީގެ ގޮތުގައި އިންޑިއާއިން 300 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިވެހި ސަރުކާރަށް ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ އެގްރިމެންޓްތައް ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްދެންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

ADS BY PRESS HOUSE

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ފުނޑާލައިފި ނަމުގައި މިރޭ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީނު ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ އިން އެހީގެ ގޮތުގައި 300 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން އެއްބަސްވި އިރު އެމީހުންނާއެކު ހެދި އެގްރިމެންޓްތައް ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްދެން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ބަޖެޓްގެ ދަރަނި މިހާރުވެސް އެހާ ބޮޑުވެފައިވާއިރު އިންޑިއާއިން 300 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭވާހަކައެއް އަޑުއިވިވަޑައިގެންފި ކަމަށާއި އެކަމުގެ ފަހަތުގައިވަނީ ކޮންކަމެއްކަން ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްދެންޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެ މިހާރު މިއޮތީ ވަރަށް ނާޒުކު ހިސާބެއްގައިކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ޔަމީން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރަން ހުރިހާ އެންމެންވެސް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ދިވެހިން ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެގެން ނުވާނެ ކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

''300 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭ ވާހަކައެއް އަޑުވޭ. ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭ އެކަން ކުރުމަށް ވެފައިވާ އެގްރިމެންޓްތައް ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްދެން. އެކަން ކުރުމަށްޓަކާ ކޮށްފައި ހުރި އެގްރިމެންޓްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދައްކަވާ. ކޮންޗެއްތޯ ސަރުކާރުން ދޫކޮށްލައިގެން މިއުޅެނީ ބަލަން ބޭނުންވޭ.'' ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން އެމަނިކުފާނު މިރެގެ ވާހަކަފުޅުގައިވެސް ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއާ މެދު ސުވާލު އުފައްދަވައިފައެވެ. އެގޮތުން ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި ގުޅިގެން ސުވާލު އުފައްދައި އެމައްސަލަ ބަލަން އެދުނު ހިސާބުން ފުލުހުންނަށް ވެސް ނޭނގި ކުއްލިއަކަށް ވޯޓް ކަރުދާސްތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނައްތައިލި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

އޭރުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ނެތުމުން އިންތިހާބު ވަގަށް ނެގީ ކަމަށާއި ރައްޔިތުން ރައީސް ޔާމީނަށް ނޫނެކޭ ބުނެފައި ނުވާކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ. ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބަކީ ފެރިގެންފައިވާ އިންތިހާބެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

''އިންތިހާބަކީ ފޭރިގަނެގެން ގެންގޮސް އޮތް އިންތިހާބެއް. ރާއްޖޭގައި ރިޔާސީ އިންތިހާބެއް ވަގަށް ނަގައިގެން ގެންދާއިރު އެއީ ކަމަކަށް ނުވާކަމަށްވަންޏާ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލަކަށް ވަނީ ކިހާ ހިސާބަކުން ކަމެއްވީމަބާ. ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވަނީ ސިފައިންގެ ޔުނީފޯމުގައި ހުންނަ ބެލްޓްގަނޑު ހިފައިގެން ދިޔައިމަބާ. އެއީބާ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ހިސާބަކީ.'' ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ ނިމި ފުލުހުންނަށް ކޮންމެ އިރަކުވެސް މައްސަލަ ބެލޭނެ ކަމަށް ބުނުމުން އެހިސާބުން ބޮޑު ހުކުމެއް ނިންމާލި ކަމަށެވެ. 

ރައީސް ޔާމީނު ވިދާޅުވީ ފުލުހުންނަށް ކަމެއް ކުރެވިދާނެ ކަމަށް އޭރު ހުންނެވި ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލަށް ގަބޫލު ނުކުރެވުމުން އެހިސާބުން އެމައްސަލަ ދިގުލައިގެން ދިޔަކަމަށެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު