ADS BY VOICE

އެންމެ ގިނައިން ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތައް ހިނގީ މިސަރުކާރުގައި: ރައީސް ޔާމީން

- 10 months ago 0 - އައިޝަތު ސަމާ

ރާއްޖޭގައި ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތައް އެންމެ ގިނައިން ހިނގީ މިސަރުކާރުގައި ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

''ދަރުވާލައިފި''ނަމުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމިން ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނައިން ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތައް ހިނގާފައިވަނީ ފާއިތުވި އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ މިހާރު މަގުމަތީގައި މީހުން މަރާތަން ނުފެންނަ ކަމަށާއި އެންމެ ފަހުން މަރުކޮމިޝަނުން ނެރުނު ރިޕޯޓު ނެރުނު އިރު ރިޕޯޓުގައި ހިމެނޭ މީހުން ތިބީ މިސަރުކާރުގެ މަގާމުތަކުގައި ކަމަށެވެ. 

''ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނައިން ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތައް ހިނގާފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި. ތެދެންމެ މިހާރު ނުފެނޭ މަގުމަތީގައި މީހުން މަރާތަނެއް. ނުފެންނާނެ ދެއްތޯ. އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ރިޕޯޓް ނެރުނުއިރުވެސް އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މީހުން ތިބީ މިސަރުކާރުގެ މަގާމުތަކުގައި ތިބީ. އެހެންވީމަ އެކަހަލަ މީހުންނެއް މިހާރަކު ނުނުކުންނާނެ ދެއްތޯ މަގުމަތި ހަލަބޮލި ކުރާކަށް ނުނިކުންނާނެ.'' ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން އެމަނިކުފަނު ވިދާޅުވީ،އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ބަދަލު ހިފަން ނޫންކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންއިރު ވެސް ކުރީ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންގެ ކޮރަޕްޝަންގެ އެތައް މައްސަލައެއް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ހުރި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަންކަން ބެއްލެވުމުގެ ބަދަލުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ގައުމަށް ދިމާވެފައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރެވޭތޯ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ޑިމޮކްރަސީގެ ރަނގަބީލު ޖަހަމުން ވެރިކަމަށް އައި ބަޔަކަށް މިހާތަނަށް ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދިން ކަމެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ސަރުކާރަށް އަހަރެއް ފުރޭ އިރު ކޮށްދިން ކަމަކީ ޕާކުތަކުގެ ނަން ބަދަލު ކުރުމާއި ކަނދޮޅު އިންދުން ކަމަށް ޔާމީނު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ޑިމޮކްރަސީގެ ނަމުން ރަނގަބީލު ޖަހަމުން އައި ބައެއް ނޫންތޯ މިތާ މިތިބީ. މިއަދު ކީއްތޯ މިވަނީ. ކަންކަން ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ވެރިކަމަށް އައިސް "ބަރަކާތްތެރި" ވެރިކަމުގެ އަމަލުތައް ފެންނަނީ ޖައްބާރު ވެރިކަމެއް ކުރާތަން.'' ރައިސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު