ADS BY IAC

އައިޖީއެމްއެޗްގައި ވިހޭ ކުދިންތަކެއް މަރުވި މައްސަލަ މަޖިލީހުން ބަލަންފަށައިފި

- 3 weeks ago 0 - އައިޝަތު ސަމާ

އިއްޔެ ރޭ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ވިހޭ ދެ ކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލަ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑާ ކޮމިޓީން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

އިއްޔެރޭ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ވިހޭ ކުދިންތަކުގެ ތެރެއިން ދެ ކުއްޖަކު މަރުވި އިރު، މިއަދުވެސް ވަނީ އެހޮސްޕިޓަލުގައި ވިހޭ ދެ ކުއްޖަކު މަރުވެފައެވެ. އެމައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވުން އިތުރުވެފައެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މަރުވެފައި ވަނީ ދެކުދިން ކަމަށާއި ދެކުދިން ވެސް މަރުވެފައި ވަނީ ވިހެއުމުގެ ކުރިން ކަމަށެވެ. އައިޖީއެމްއެޗް އިން ބުނީ ކޮންމެ މަރެއްގެ ތަފްސީލު ވެސް އާއިލާއިން ބޭނުން ވެއްޖެ ނަމަ އާއިލާ އާއި ހިއްސާކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ. 

އަދި މިއަދުވެސް ދެކުދިން މަރުވެފައިވާކަން އެނގިފައި ވެއެވެ. 

މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަ ކޮމިޓީން ވަނީ އެމައްސަލަ ބަލަން ފަށާފަ އެވެ. އެމައްސަލަ ބަލަނީ އާންމު ފަރާތަކުން ހުށަހަޅައިގެން ކަމެއް ނުވަ ކޮމިޓީގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެ މަތިންކަމެއް ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު