ADS BY VOICE

ޕީޖީ ބިޝާމު ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

- 7 months ago 0 - އައިޝަތު ސަމާ

ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމު މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންދަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

ADS BY ORCHID

ޕީޖީ ބިޝާމު މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތް މީގެކުރިންވެސް މަޖިލީހުންކޮށްފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސްފަހުން ވަނީ އެކަން ހުއްޓައިލާފައެވެ. އެކަމަށް ފާޑުވިދާޅުވެ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ތޯރިގު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. އަދި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުންވެސް ވަނީ ފާޑު ކިޔާފައެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ ޕީޖީ ބިޝާމު ވަކިކުރަންމަސައްކަތް ފެށުމަށް ފަހުު އެކަން ހުއްޓައިލީ ބިޝާމު މެދުވެރިކޮށްގެން އިދިކޮޅު ސިޔާސީ މީހުންގެ މައްޗަށް ސިޔާސީ ދައުވާކުރަންކަމަށެވެ.

މިއަދުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ޕީޖީ ބިޝާމް އެ މަގާމުން ވަކިރުމަށް ހުށަހެޅީ މަތިވެރި ދާއިރާ މެމްބަރު ހުސައިން ޒަރީރެވެ. ޒަރީރު ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ކުރެއްވީ ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސައިންނެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހަޅަމުން ޒަރީރު ވިދާޅުވީ، ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސް ތަކުގައި ސިޔާސީ ދައުވާތައް ޕީޖީން ކުރުމާއި ބައެއް މައްސަލަތައް ލަސްވުމާއި އަވަސްވެގެން ގޮސްފައިވާކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމު ފެއިލް ވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޒިންމާއެއް ނަގަން ޖެހޭ މީހަކީ ބިޝާމް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒަރީރުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މެންބަރު ސައުދު ވިދާޅުވީ ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހުކުރުމުގެ މަރުހަލާގެ ތެރެއިން ޕީޖީ ބިޝާމް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ވަކިކުރެވިގެން ދިޔުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ބިޝާމް ޕީޖީގެ މަގާމާ ހަވާލުވީ، ނޮވެމްބަރު 24، 2015 ގައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު