ADS BY PIZZA KITCHEN

ބަޖެޓަށް 366 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮށް، ކޮމެޓީން ބަޖެޓު ފާސްކޮށްފި

- 1 year ago 0 - އައިޝަތު ސަމާ

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް 366 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮށް، ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ބަޖެޓު ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ކުރިން ހަމަޖެއްސީ 37.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ. ނަމަވެސް އެބަޖެޓަށް 366 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކުރުމުން މިހާރު އަންނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 37.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިރޭ ބޭއްވި ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރި އަދަދަށް ފައިނޭންސް ހޯދަން ނިންމާފައި ވަނީ 929 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލު ވިއްކައިގެންނެވެ. 

އެއާ އެކު 929 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް ވިއްކަން ޖެހޭނެ އެވެ. މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ސަރުކާރުން ވަނީ 3 ބިލިއަންގެ ޓީބިލް ވިއްކާފަ އެވެ. ޓީބިލްގެ އިތުރުން ޖަޕާނު މާކެޓަށް 300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސަމުރާއީ ބޮންޑެއް ވިއްކުމަށް ވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.
0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު