ADS BY NO PLASTIC MALDIVES

ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ހުވާ މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ ކުރައްވައިފި

- 10 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ހުވާ އެގައުމުގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ ކުރައްވައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މި ހުވާ އެމަނިކުފާނު ކުރައްވާފައިވަނީ އެގައުމުގެ ރައީސް އަދި ކޮއްކޯފުޅު ގޯޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސައިގެ ކުރިފުޅުމަތީގައެވެ. ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަގާމާއި ގޯޓާބަޔަ ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންފައިވަނީ އެމަގާމުގައި ހުންނެވި ޔޫއެންޕީގެ ލީޑަރ ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މިއާއި އެކު ރަނިލް އަކީ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އިިދިކޮޅުގެ ލީޑަރގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި ޔޫއެންޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަކިލަ ވިރާޖް ވަނީ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަރޫ ޖަޔަސޫރިޔާއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުއްވާފައެވެ.

މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސައަށް ލަންކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިފައި ނެތުމުން، އެމަނިކުފާނު ހުންނަވާނީ އަންނަ އަހަރުގައި އާންމު އިންތިޚާބު ބޭއްވެންދެން ވަގުތީ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުގައެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނާއި އެކު ހަރަކާތްެތެރިވެލައްވާނީ ވަގުތީ ކެބިނެޓެއްކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މިއީ ސްރީލަންކާާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަގާމާއި މަހިންދަ ރާާޖަޕަކްސަ ހަވާލުވެ ވަޑައިގަންނަވާ ދެވަނަ ފަހަރެވެ. މީގެ ކުރިން އެގައުމުގެ ކުރީގެ ރައީސް ޗަންދްރިކަ ބަންޑާރަނައިކެ ކުމާރަތުންގައިގެ ވެރިކަމުގައާއި، އެންެމެ ފަހުގެ ރައީސް މައިތިރިޕާލާ ސިރިސޭނާގެ ވެރިކަމުގައިވެސް އެބޭފުޅާ ވަނީ ބޮޑުވަޒީރުކަން ކުރައްވާފައެވެ.

ސްރީލަންކާގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު އޮންނަގޮތުން، ބޮޑުވަޒީރާއި ރައީސަށްވެސް ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ލިބިފައިވެއެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް
ADS BY TECHSOL

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު