ADS BY VOICE

ޝިފާޒްގެ ސަބަބުން މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއިން އެމްޑީޕީ ވަނީ ހީނަރުވެފައި: ނިހާދު

- 6 months ago 1 - ރިމާހް އިސާ

އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ޝިފާޒްގެ ސަބަބުން މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއިން އެމްޑީޕީ ހީނަރުވެގެން ގޮސްފައިވާކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނިހާދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

ނިހާދު މިހެެން ވިދާޅުވީ މާދަމާ ބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބުގައި ޝިފާޒާއި ވާދަކުރައްވާ ހިތަދޫ އުތުުރު ދާއިރާާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމްގެ ކެމްޕެއިން ނިންމުމުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންެނެވެ.

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ ޝިފާޒްގެ އެމްޑީޕީއަށް އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ޕާޓީ މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއިން ހީނަރުވެ، އަސަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.  

ނިހާާދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް މަގުމަތިކޮށްލި މީހުންނާއި ހުުޅުޖެހިކަމަށްބުނެ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އެތައް ސަތޭކަ ރައްޔިތުންގެ މައްސަލަތަކެއް ހައްލުކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ޕާޓީގެ ރައީސް ހަވާލުކުރި، އަދި އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ސަރުކާރާއި ގުޅުވައިދިނުމަށް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އަދި އެމްޑީޕީގެ އައްޑޫ ދާއިރާގެ ރައީސްގެ ގޭގެ ކުލި ނުދެއްކި އަނބި ދަރިންނާއި އެކު މަގުމަތިވުމުން، ނިހާދު އިންނަވަނިކޮށް ޝިފާޒްގެ އަރިހުން އެކަން ބައްލަވައިދެއްވުމަށް ރައީސް ޞާލިހު އެދިވަޑައިގަތުމުން އެކަމަށްވެސް ޝިފާޒް އިހުމާލުވެ ވަަޑައިގެންނެވިކަމަށް ނިހާާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

50%

50%

0%

1 ކޮމެންޓް

ބަލިގަބޫލުކުރަން އައްޑޫމީހުން ދަސްކޮއްބަލަ! އައްޑޫމީހުން ހީކުރަނީ ދެކުނުމީހުންނަށް އެކަނިކަމަށް މީހުންތާއީދުކުރާނީ؟! ބަލިގަބޫލުކުރޭ! އެމްޑީޕީގެ އައްޑޫ ދާއިރާގެ ރައީސްގެ ގޭގެކުލިނުދެއްކި އަނބިދަރިންނާއިއެކު މަގުމަތިވުމުން، ޕާރޓީއިންތަ ކުލިދައްކަންވީ ނޫނީ ޝިފާޒްތަ؟ ރައީސްޞާލިހު އެހެންމީހެއްގެ ކައިރީނުބުނެ އެމަނިކުފާނުގެޖީބުންދެއްކެވިޔަސް އޯކޭވާނެނު؟ ކޮންމެހެން ރައްޔިތުންގެ ޓެކުސްފައިސާއިން އޭނަގެ އެޕާރޓްމެންޓްގެ ކުލިދައްކަންޖެހޭތަ؟!

ހަބަރު