ADS BY VOICE

ޑރ. އިޔާޒު ނަޝީދަށް: މަނިކުފާނަށް އެންމެ ގުޅެނީ މުޒާހަރާކުރުން

- 6 months ago 3 - އައިޝަތު ސަމާ

ވެރިކަމަށް އައުމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވައި ހުވަފެން ހަނދާން ނައްތާލައިލެއްވުމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒު އަބްދުއްލަތީފު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ގޮވައިލައްވައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ޑރ. އިޔާޒު މިރޭ މިފަދައިން ގޮވައިލެއްވިއިރު ލ. ގަމުގައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ހެންވޭރު ކަޅުބޭ އަބްދުއްލަތީފްގެ ދަރިއެއް އައިސް އެމަނިކުފާނަށް އިސްލާމްދީނަށް ދައުވަތުދޭން ޖެހޭ ސަބަބެއް އޭނާއަށް ނުވިސްނޭ ކަަމަށެވެ.

ނަޝީދުގެ އެވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވައި ޑރ. އިޔާޒު މިރޭ ވަނީ ގިނަ ޓުވީޓެއްގައި ކުރައްވައިފައެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ޓެގް ކުރައްވައި ޑރ. އިޔާޒު ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވީ، ވެރިކަން ކުރުމަކީ ރައީސް ނަޝީދަށް ކުރެވޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި އެކަން 2012 ވަނަ އަހަރު ސާބިތުކޮށްދެއްވައިފި ކަމަށެވެ.

''މަނިކުފާނާ އެންމެ ގުޅެނީ މަގުމަތީގައި ސަކަރާތްޖެހުމާއި މުޒާހަރާ ކުރުން. ވީމާ ވެރިކަމަށް އައުމަށް ތިޔަ ދެކިލައްވާ ހުވަފެން ހަނދާން ނައްތައިލައްވާ. ވަރަށް ވެދުން.'' ޑރ އިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން މިރޭ ކުރެއްވި އިތުރު ޓުވީޓެއްގައި އިޔާޒު ވިދާޅުވީ ނަޝީދަށް އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓް ދިނީ 23000 މީހުން ކަމަށާއި ގިޔާމަތް ދުވަހުން ނަޝީދު ސަލާމަތްކުރަން ނާނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ތައުބާވުން އަވަސްކުރެއްވުމަށް ނަޝީދަށް ގޮވައިލައްވައި ޑރ. އިޔާޒު ވިދާޅުވީ، އާދޭހާއެކު އެހެން ދެންނެވީ ނަޝީދަށް ހެޔޮއެދޭލެއް ބޮޑުކަމުން ކަމަށެވެ.

އިޔާޒު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ކުރިމަތިލާންވާނީ އެމީހަކަށް ކުރެވޭވަރުގެ ކަމަކާ އެވެ.

''ތިމަންނަ މިގައުމަށް އެހެން ދީންތައް ގެނެސް ގައުމު ފަސާދަކުރިޔަސް ތިޔަބައި މީހުން އަނގައިން ނުބުނެ ތިބޭށޭ ބުނާކަހަލަ. މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ. މާތް ﷲ މަނިކުފާނުގެ މުޑުދާރު އަމަލުތައް އިތުރަށް ބޭޒާރު ނުކުރައްވަނީސް ތައުބާވެލައްވާ.'' ޑރ. އިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ރާއްޖޭގައި އޮތް އިސްލާމީ އެއްބައިވަންތަކަން ނައްތައިލައި ތަފާތު ދީންތަކަށް ޖާގަ ހޯދައިދޭން އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުން މިގައުމަކީ އިސްލާމީ ގައުމަކަށްވާތީ، ދައުވަތު ދޭން ނޫޅުމަށް ވެސް ޑރ. އިޔާޒު ގޮވައިލެއްވިއެވެ.

އިޔާޒު ވިދާޅުވީ ކިތަންމެ ކޯފާވިޔަސް ﷲގެ ދީން މީސްތަކުންނަށް ބަޔަންކޮށްދިނުމަށް ފަހު ނޭވާއާއި ހަމަޔަށް ﷲގެ ރަހުމަތާއެކު އޭނާ ދެމިހުންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

''މަނިކުފާނުގެ ސުންޕާކަމުން މިގައުމާއި ރައްޔިތުން ހިމާޔަތްކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ދުއާކޮށް މަސައްކަތްވެސް ކުރާނަން.'' ޑރ އިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން މިއުންމަތުގެ މީހުންނަކީ އެންމެ ހެޔޮ އުންމަތުގެ މީހުންކަމުގައި ލައްވާފައިވަނީ ހެޔޮކަންތަކަށް އަމުރުކޮށް، ނުބައިކަންތައް ނަހީކުރާތީ ކަމަށް އިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

''ޔަހޫދީންގެ މައްޗަށް ލައުނަތްލެއްވީ އެބައިމީހުންގެ ތެރޭގައި ކުރެވޭ ނުބައި ކަންތައްތައް ނަހީ ނުކުރާތީއެވެ. ވީމާ މަނިކުފާނަށް ދަންނަވަން. ގ. ކެނެރީގެ އަބްދުއްސައްތާރުގެ މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ. ރަސޫލާ (ޞޢވ) ސުވަރުގެ ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން އުންމަތަށް އަންގަވާފައިވާ ބަސްފުޅު ކިޔާބަލާށެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ފަރާތުން އެންމެ އާޔަތެއްގެ މިންވަރު ނަމަވެސް އަނެކުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭށެވެ.'' އިޔާޒުގެ ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ޑރ. އިޔާޒު ވާހަކަދައްކަވާފައި މިވަނީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމުގައުމެއްގައި، އަދި ނަޝީދުވެސް މުސްލިމެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވަނިކޮށް، އިޔާޒު އިސްލާމްދީނަށް ގޮވައިލަމުން ގެންދާކަމަށް ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

100%

0%

0%

3 ކޮމެންޓް

ޔާ الله ! އިޔާޒް ގެ ޢުމުރު ދިގުކުރަށްވާ އިޔާޒް އަށާ ދިވެހި މުސްލިމުންނަށް ސާބިތުކަން ދެއްވާންދޭވެ. އާމިން

ހަބަރު