ADS BY VOICE

ފާރިސްގެ އިލްތިމާސް: އޮއްޓަރުހުރި އަދި ގައުމަށް ފައިދާހުރި ހިޔާލުތައް ފާޅުކުރޭ!

- 6 months ago 0 - އައިޝަތު ސަމާ

ހިޔާލު ފާޅުކުރާއިރު، އޮއްޓަރުހުރި އަދި ގައުމަށް ފައިދާހުރި ހިޔާލުތައް ފާޅުކުރުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު ފާރިސް މައުމޫން، ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް (އެމްއާރްއެމް) އުފެއްދުމުގެ ޖަލްސާގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފާރިސް ވިދާޅުވީ ދިވެހިންނަކީ ހިޔާލުފާޅުކުރުމާއި މަޝްވަރާކުރުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝާމިލްވާ ބައެއް ކަަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ހިޔަލުފާޅުކުރާއިރު އޮއްޓަރުހުރި ގައުމަށް ފައިދާހުރި ހިޔާލުތައް ފާޅުކުރަންޖެހޭކަމަށް ފާރިސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފާރިޝް ވިދާޅުވީ މިއަދު ދުނިޔޭގެ، އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރިމަތިވަމުންދާ ގިނަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި އިލްމީ އަދި އޮއްޓަރުހުރި ވިސްނުންހުރި ހޯދުންތަކެއް ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަަށެވެ. އަދި ވަކި ނުފޫޒެއްގައި ނުޖެހި މަޝްވަރާކޮށް ދިވެހިންނަށާއި ގައުމުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި މަޝްވަރާކޮށް ހައްލުތަކެއް ހޯދައިދޭންޖެހޭކަންވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ފާއިތުވި ދިހަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގިނަ ދާއިރާތަކުން މިގައުމު ކުރިއަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައި ވީ ނަމަވެސް ހައްލު ހޯދަންޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް މަދުނޫންކަން ފާރިޝް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ފާރިޝް ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން ފެންނަމުންދާ މަދަނީ ހަމަނުޖެހުމާއި ތަޅާފޮޅުމާއި ނިޒާމް ފުނޑުފުނޑުކޮށްލުމުގެ އަމަލުތައް ރާއްޖެއަށް ބީރައްޓެހި ކުުރުވަން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.


0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު