ADS BY VOICE

ރައީސް ޔާާމީނަށް ހުކުމްކުރި ފަނޑިޔާރުންނާއި ކުއްތާއާއި އެއްވަރުކޮށްފި

- 5 months ago 12 - ރިމާހް އިސާ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ދައުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ހުކުމްކުރި ފަނޑިޔާރުންނާއި ކުއްތާއާއި އެއްވަރުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެފަރާތްތަކަށް ކުއްތާއާއި އެއްވަރުކޮށް، ހަޑިހުތުރުބަހުން މުޚާތަބުކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަދި ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ)އެވެ.

ކޯޓު ސަރަހައްދަށް އެއްވެ ތިބި އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި މުޚާތަބުކުރައްވަމުން އަދުރޭ ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީނަށްޓަކައި ވާންޖެހުނު ކޮންމެ ގުރުބާނީއެއްވެސް ވާނެކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވެވަޑައިގަންނަވަންދެން އެ ފަރާތްތަކުން ކުރާާ މަސައްކަތް ހުއްޓާ ނުލައްވާާނެކަމަށް އަދުރޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެބޭފުޅާ ވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަސް ފަނޑިޔާރުންނާއި މެދު ހަޑިހުތުރުބަހުން މުޚާތަބުކުރައްވައި، އެއީ ކުއްތާތަކެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

"ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގައި ތިބި ފަސް ބަ**ނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިކަމެއްގައި ޖަލަށް ލާނަމޭ"، އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދުރޭ މި މޭރުމުން ފަނޑިޔާރުންނަށް މުޚާތަބުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކަކީ ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑުމުގެ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިދިނުމަށް ޑީޖޭއޭއިން ވަނީ ފުލުހުންނަށް ހުށައަޅާފައެވެ.

75%

25%

0%

12 ކޮމެންޓް

ގެ އެއްގެ ހުރުމަތެންވަނީ ގޭގަ އުޅޭ ބައެއްގެ ހުރުމަތެން ހުރިންޔާނު .

1000% ތެދު ފުޅެއް އެހެންވެތާ ނަރަކަ އަށް ގިނައިން ދާނެ ކަމަށް އެ އޮންނަނީ

ތިމާ ފޭހި އިލޮށިގަނޑު ތިމާގެ ލޮލަށްހެރިފައި އެއޮތީ. ތިޔަބުނާ ގަޓުރައިސް ގަޑިއިރުވެސްކެތްނުވި. ވަގަކަށް ހާސްދުވަސް ވެރިއަކަށް އެއްދުވަސް.

ޢަދުރޭ ބުނީ ރަގަޅަށް ފަނޑިޔާރުން ކުއްތާއިންނަށް ހެދީ ކޮންބައެއް އަދްރޭމެންގެ ވެރިކަމުގަ ބޯންއުޅުނު ހައެތި ތިއޮތީ ބޮވިފަ

ތެދެއް ހަމަ. ކުއްތާ އަކީ އޮޅުކޮށްގެން ގެންގުޅޭ މީހާ ބުނާގޮތަށް ހަދާ މީހެއް. ދޮގު ހެދިޔަސް، ކޮންމެމެފަދަ ނުބައި ކަމެއް ކުރިޔަސް އެއްބައިވާނެ.

ތަންދޮރު އޮޅުންނުފިލުމަކީ ޓިނު ވަގުންގެ އާދައެއް ފަހުން ޖަލަށް ވެސް ދާންޖެހިދާނެ

ހަޑިހުތުރު ބަހުން މުޚާޠަބު ކުރުމުގެ މާނައެެއްނެތް. މިނިވަންކުރުމުގެ މަސައްކަތާއިގެން ކުރިއަށްދޭ. ޢިންޝާﷲ މިނިވަންވާނެ

އަދުރޭ ބުންޔަސް އެއީ ހަމަ ތެދެއް

ޚޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑިއްޔާ ކެނޑީ އެ ނުބައި ޖާހިލު ފަނޑިޔަރުން. މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުގެ އަކީ ޞަދޫމު ފަނޑިޔާރުގެއިން ކުރާ ފަދަ ހުކުމް ނެރޭ ތަނަކަށް ހަދައި ފަނޑިޔާރު ގޭގެ ހުރުމަތް ކެނޑީ އެ ނުބައި ނުލަފާ ފަނޑިޔާރުން.

ހަބަރު