ADS BY VOICE

ރައީސް ޔާމީނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ޖާބިރު ޖަލަށް!

- 5 months ago 37 - އައިޝަތު ސަމާ

މަނީލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ، ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު، ޖަލަށް ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

''ވޮއިސް'' އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޑީއާރުޕީގެ ރެޖިސްޓްރާ އަބްދުﷲ ރިފާއު ވިދާޅުވީ، ޖަލަށް ލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު ޖާބިރު ނިންމަވައިފައިވާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މާފުށީ ޖަލަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި މާދަމާ ހެނދުނު ހޯމް މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުންއެދޭނެ ކަމަށް ރިފާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރިފާއު ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅަކު ޖަލުގައި އޮންނަވަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ޖަލަށް ހުކުމްކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ނުވަނީސް އެމަނިކުފާނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ޖާބިރު ނިންމެވިއިރު، ރައީސް ޔާމީން އުމުރު ދުވަހު ހުންނަވަންޖެހޭނީ ޖަލުގައި ކަމަށް ޖާބިރުވަނީ ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައިވެސް ރައީސް ޔާމީން ޖަލަށްލުމަށް އެންމެ ގިނައިން ގޮވައިލައްވާ އެއް ބޭފުޅަކީ ޖާބިރެވެ.

63%

18%

18%

37 ކޮމެންޓް

ރައީސް ވެއްޖިއްޔާ ވައްކަން ކުރިއަސް އަދި ކިތަންމެ ނުބައި ކަމެއްް ކުރިޔަސް ހުންނަވަން ޖެހޭނީ ގަނޑުވަރުކޮޅުގަ ދެއްތޯ. މިދުނިޔޭގަ އެހެެންް ހެދިދާނެ. އެކަމަކު އަދި އެހެން ދުނިޔެއެއްވެސް އޮތްކަން ހަނދާންް ކޮށްލައްވާ!

ޖާބިރަކީ ދެފުއްކެހެރިއެއް އެއަށްވުރެ މުނާފިޤުމެމްބަރަކު މުޅިމަޖިލިހުގވެސްނުހުންނާނެކަން ނުދަންނަ ހަމަ އެއްވެސް ދިވެއްސަކުނުހުންނާނެކަންކަށަވަރެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެ އަމިއްލަ ގައުމިއްޔަތެއްގެ ގޮތުގަ ފައިމައްޗައް ނެގުމައް މަސައްކަތްކުރެއްވި ހަމައެކަނި ރައީސްއަކީ ޔާމީން. އެކަމަކާ އަޅުގަނޑަކައް ދެބަހެއްނުވެވޭނެ.

ނިކަންރައީސް ޔާމިންއަށް ބަންދުކޮށްގެން ނަފުސާނީގޮތުންނާ ޖިސްމާނީގޮތުން އަނިޔާދީގޯނާކުރުމަށް ސަރުކާރުންއެއްވެސްމީހަކަށް ފުރުސަތު ދީފިނަމަ އެކުރެވެނީ ވަރަށްގޯސްއަމަލެއް ލޮލީޓައްޕަ ރައީސްޔާމީނާހަމައަށް ދެވިގެންނުވާނެ މީވަރަށްވާހަކަށް

ހަބަރު