ADS BY NO PLASTIC MALDIVES

ދެ މެޖިސްޓްރޭޓަކު ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި

- 9 months ago 0 - އައިޝަތު ސަމާ

ދެ ރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގެ، މެޖިސްޓްރޭޓުން މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ޖޭއެސްސީގެ ރައީސް، އަދި ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިސާނު ހުސެއިން ރިޔާސަތުގައި އިންނަވައިގެން މިއަދު ބޭއްވި ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ކ. ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އައިނާނު އަލީ މުހައްމަދާއި ރ. މާކުރަތު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓު އަދުނާނު ހުސައިނު، މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ފާސްކޮށްފައެވެ.

ޖޭއެސްސީން ނިންމާފައިވަނީ އެ ދެ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމުން އެ ބޭފުޅުންގެ ކިބައިގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަން ނުޖެހޭ ފަދަ އަމަލުތައް ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ދެބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އައިނާނު އަލީ މުހައްމަދު ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުން ދުރުކޮށް، 60 ދުވަހަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވެއެވެ.

ނަމަވެސް އައިނާނު އާއި އަދުނާނުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީން ފާހަގަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު