ADS BY VOICE

ފޮނަދޫން ފެނުނު އާދަޔާ ޚިލާފު ވިލާާގަނޑު އުފެދުނު ސަބަބުތައް!

- 5 months ago 2 - ރިމާހް އިސާ

މިއަދު މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައި ލ.ފޮނަދޫގެ އުޑުމަތިން ފެނުނު މަންޒަރަކުން ގިނަބަޔެއްގެ ސަމާލުކަން ވަނީ ހޯދާފައެވެ. ވިއްސާރަ ދުނީގެ ކުލަތައް ހިމެނޭ އާދަޔާ ޚިލާފު ބައްޓަމަކަށް ހުރި މި ވިލާގަނޑާއި ބެހޭގޮތުން ގިނަބަޔަކު ދަނީ އެކިއެކި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ.

ADS BY ORCHID

މިގޮތުން ގިނަބަޔަކު ދެކޭގޮތުގައި މިއީ ތަންކޮޅެއް މަތިން ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ޖެޓަކުން ދޫކުރި ކޮންޓްރެއިލެއްގެ ސަބަބުން އުފެދިގެންދިޔަ ކްލައުޑް އިރިޑެސީނެކެވެ.

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅޭ މުހިންމު މައުލޫމާތުތަކެއް ގެނެސްދޭ އޭވިއޭޓާޒް މޯލްޑިވްސް ކިޔާ ފޭސްބުކް ޕޭޖަކުން ވަނީ މިކަމުގެ ތަފްސީލްތައް ގެނެސްދީފައެވެ.

އޭވިއޭޓާޒް މޯލްޑިވްސްއިން ބުނިގޮތުގައި ކޮންޓްރެއިލަކީ ބިމުގެ ސަތަހައިން ތަންކޮޅެއް މަތީގައި ދަތުރުކުރަމުންދާ ޖެޓެއްގެ އިންޖީން އެކްޒޯސްޓުން ނުވަތަ ވައިގެ ޕްރެޝަަރަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ރޮނގެއްފަދަ ވިލާތަކެކެވެ. ކޮންޓްރެއިލްގައި ހިމެނެނީ ގަނޑުފެންތަކެއްފަދަ އެއްޗެެކެެވެ.

ކްލައުޑް އިރިޑެސީން އަކީ އިރު ނުވަތަ ހަނދާއި ކައިރިން ވިލާތައް ފެންނަ އިންސާނީ ލޮލަށް ގޮތެކެވެ. އަދި އޭގެން ފެންނަ ކުލަަތަކަކީ އާންމުގޮތެއްގައި ސައިބޯނި ބޮތްކާާއި ފެން ހުންނަ ތަންތަަނަށް ތެޔޮ އެޅުމުން ފެންނާނެ ގޮތެވެ.

70%

11%

17%

2 ކޮމެންޓް

ތިވާނި އަދުރޭ ފޮނުވާލި ރޮކެޓްއަކައް!!

ހަބަރު