ADS BY VOICE

29 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ޖާބިރު، މައުމޫން ގޮވައިގެން ކޯޓަށް

- 5 months ago 1 - އައިޝަތު ސަމާ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް، 29 މިލިއަން ރުފިޔާ ނެންގެވި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެފައިސާ ހޯދުމަށް ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު އަދި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާކޮށްފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ޕީޕީއެމުން ރައީސް މައުމޫން އެކަހެރިވެވަޑައިގެން ހުންނެވިއިރު ނެންގެވިކަމަށް ބުނާ، 29 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މައްސަލައިގައި ޖާބިރު ވަނީ ރައީސް މައުމޫން އަތުން އެފައިސާ ހޯދުމަށް ފުލުސް އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވައިފައެވެ. ނަމަވެސް ތަހުގީގަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޖާބިރުވަނީ ރައީސް މައުމޫން އިންނަވާ މަޖިލީހެއްގައި ނޫނީ ބަޔާން ނުދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޭގެ ފަހުން ޖާބިރުވަނީ އޭނާގެ މަންމާފުޅު މަރިޔަމް މަނިކެ އެދުމުގެ މަތިން ރައީސް މައުމޫނަށް މައާފުކުރެއްވިކަން މީޑިއާގައި ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

ޖާބިރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރައީސް މައުމޫނާއި އޭނާގެ މަންމާފުޅަކީ އެއް އާއިލާއެއްގެ ބޭފުޅުންނެވެ.

ނަމަވެސް ''ވޮއިސް'' އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޖާބިރު މިއަދު ވިދާޅުވީ، އޭނާގެ މަންމާފުޅު އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ ރައީސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާއެއް ނުކުރަން ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވައި މައްސަލައަކީ ޖިނާއީ މައްސަލައަކަށް ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

''މަންމާފުޅު ވިދާޅުވީ މައުމޫންގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި ދައުވާ ނުކުރަން. މައުމޫންގެ ދަރިފުޅު އަޅުގަނޑުގެ ކޮއްކޮ ޝިހާމު ކައިރީ ރޮއި އާދޭސްކުރީ މައުމޫންގެ މައްޗަށް މަންމާފުޅުވެސް ބުނި ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި ދައުވާ ނުކުރާށޭ. ދަރަންޏާ މިއީ ދެއެއްޗެއް. މާފުކޮށްފައި ދެންވެސް ގުޅާގުޅާމައުމޫންވެސް ދަރިން ވެސް ފޯނު ނުނެގި. އެންމެ ކުޑަމިނުން ޝުކުރުވެރިވެސް އަދާނުކުރި.'' ޖާބިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖާބިރު ވިދާޅުވީ އެމައްސަލައިގައި ދައުވާކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

ޖާބިރުގެ އެވާހަކަތައް ރައީސް މައުމޫންގެ ފަރާތުން ތަކުރާރުކޮށް ދޮގުކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

ޖާބިރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި 29 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވުމުގެ ކުރިން އެކަމާ ބެހޭ ހުރިހާ މުއާމަލާތެއް ކޮށްފައިވަނީ މެލޭޝިޔާގެ ކުއާލަލަމްޕޫރުގައި ހުރި ''ޑަބަލްޓްރީ ހިލްޓަން'' ހޮޓަލުގައި ކަމަށެވެ.

އަދި އެބައްދަލުވުން އިންތިޒާމު ކުރީ ރައީސް މައުމޫން ކަމަށާއި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ ޖާބިރުގެ އިތުރުން އަނބިކަނބަލުން ދިޔާނާ ސައީދާއި ރައީސް މައުމޫނާއި ދަރިކަލުން ފާރިސް މައުމޫން ކަމަށް ޖާބިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެ ފަރާތުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި މއ. ކިނބިގަސްދޮށުގެ މޯގޭޖް ކޮށްފައިވާނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޖާބިރު ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް އެފައިސާ ދީފައި ނުވާއިރު، މައުމޫނާއި އެމަނިކުފާނުގެ ބޭފުޅުންނަށް ފޯނު ކުރެއްވުމުން ފޯނުވެސް ނުނަންގަވާ ކަމަށެވެ.

ޖާބިރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ހިންގާފައިވަނީ ރައީސް މައުމޫން ޕީޕީއެމުން އެކަހެރިކޮށްފައި ހުންނެވި ދުވަސްވަރުއެވެ. އެދުވަސްވަރު ކޮއްކޯފުޅު ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެމަނިކުފާނާ މެދު ކަންކަން ކުރެއްވި ގޮތުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޖާބިރާއި ބައްދަލުކުރައްވައި އެވާހަކަތައް މައުމޫން ހިއްސާކުރެއްވި ކަމަށްވެސް ޖާބިރު ކުރިން ވިދާޅުެފައިވެއެވެ

0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

އަސްލު ނެގީ 2 މިލިއަން ޑޮލަރު

ހަބަރު