ADS BY VOICE

ޔުނާން ޕްރޮވިންސްގެ ގަވަރނަރ މިނިސްޓަރ ޝާހިދާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

- 5 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ޗައިނާގެ ކުރިއަރަމުންދާ ޕްރޮވިންސެއްކަމުގައިވާ ޔުނާން ޕްރޮވިންސްގެ ގަވަރނަރ ރުއަން ޗެންގްފާ، ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ކުރިއަށްދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަނީ ޗައިނާގެ އެ ވަފްދަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައި، ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި އޮތް ގުޅުމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ.

އަދި ވިޔަފާރި، ފަތުރުވެރިކަން، ދަނޑުވެރިކަން، ކުޅިވަރު އަދި ތައުލީމްގެ ދާއިރާއިން ދެގައުމުގެ ގުުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާއި ބެހޭގޮތުންވެސް ވަނީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި މި ދެބޭފުޅުންވެސް ވަނީ ދެގައުމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި އިތުރަށް ދެ ސަރުކާރުގެ މެދުގައި ބަދަހިކަން ބޭއްވުމަށް ސަރުކާރުތަކުން މަސައްކަތް ކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ އަރިހުގައި ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ އަބްދުލްޣަފޫޫރު މުހައްމަދު، މަލްޓިލޭޓެރަލް ސެކްރެޓަރީ ޑރ.އަލީ ނަސީރު މުހައްމަދު، ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓަރީ މަރިޔަމް ސީނާ އަދި މިނިސްޓްރީގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަރިޔަމް ބައްސާމާ ފާރޫގް ބައިވެރިވެ ވަަޑައިގެންނެވިއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު