ADS BY VOICE

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއްގައި އަޅުގަނޑު ވާނީ ބޮޑުވަޒީރަކަށް: ނަޝީދު

- 6 months ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ރާއްޖޭގައި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް އޮވެއްޖެނަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުންނަވާނީ ބޮޑުވަޒީރަކަށް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން މިރޭ ގެނެސްދިން ''އާސްކް ސްޕީކާ" ޕްރޮގްރާމުގައި އާންމުން ފަރާތަކުން އެމަނިކުފާނަށް ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް އެމަނިކުފާނު އަބަދުވެސް ތާއީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މަދަރުސީ ދުވަސްވަރުވެސް ލޯބިކުރެއްވީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ގެންނަން އުޅޭނީ މުޅި އެމްޑީޕީން އެކަމަށް ބޭނުންވުމުން ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު އެކަނި އެކަން ނުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

''ބަރުލަމާނީއަށް ބަދަލު ކުރާނީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން. އަޅުގަނޑު ހަމަގައިމުވެސް އެކަމާ އުޅޭނީ މުޅި އެމްޑީޕީން އެކަމާ އުޅެން ބޭނުންވީމަ. އަޅުގަނޑަކީ އަބަދުވެސް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ތާއީދުކުރާ މީހެއް.'' ނަޝީދު ވިާޅުވިއެވެ.

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއްގައި ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ވިސްނަވަންތޯ ދެންނެވުމުން، ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއްގައި އެމަނިކުފާނު ވާނީ ބޮޑުވަޒީރަކަށް ކަމަށެވެ.

"ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ރާއްޖޭގައި އޮވެފައި، އިންތިހާބަށް އަޅުގަނޑު ކުރިމަތިލާ ކަމަށްވާ ނަމަ، އަދި އަޅުގަނޑަކީ މެޖޯރިޓީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ކަމަށްވަނީ ނަމަ، އަޅުގަނޑު ވާނީ ބޮޑުވަޒީރަކަށް." ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖޭގައި އޮންނަ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމެއް ކަނޑައެޅުމަށް ރައީސް މައުމޫންގެ ވެރިކަމުގައި 2007 ވަނަ އަހަރު ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ނެގިއެވެ. އެއިންތިހާބުގައި ރައްޔިތުން ވަނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ނޫނެކޭ ބުނެފައެވެ.

11%

11%

77%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު