ADS BY NO PLASTIC MALDIVES

އިންތިހާބަށްފަހު ސަރުކާރު ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް ތިރިކުރާނަން: ޝުޖާއު

- 9 months ago 2 - އިނާޒް މޫސާ

ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިހާބަށްފަހު މިސަރުކާރު ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް ތިރިކުރާނެ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ބާރަށު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ޝުޖާއު މިހެން ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވައިލައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިހާރު ކުރިޔަށް ގެންދާ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ، ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިހާބުގައި ރައްޔިތުން ވޯޓްދޭންވީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ކަމަށެވެ. ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރެވެން އޮތީ ކައުންސިލު އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށްގެންކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ، މައިން ބަފައިންނާއި ދަރިންނާއި އާއިލާއަށް ނުބަލައި ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅަށް ވޯޓް ދިނުމަށް ގޮވައިލައްވައިފައެވެ.

''ކައުންސިލު އިންތިހާބުގައި ވޯޓް ދޭންވީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން. ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަކީ ގައުމީ ވާޖިބެއް. އިންތިހާބުގައި ދަރިންނަށް މައިން ބަފައިންނަށް އާއިލާއަށް ބަލާނެ ކަމެއްނެތް.'' ޝުޖާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރު މިހާރު އޮތީ ފަހަތު ފަޔަށް ބުރަވެފައި ކަމަށެވެ. ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުއެއް ނުހިންގާއިރު، ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާތަން ނުފެންނަ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ޝުޖާއު ވަނީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވައިލައި، ސޮއިކުރަމުންދާ ޕެޓިޝަނުގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ސޮއިކުރުމަށްވެސް ގޮވައިލާފައެވެ. ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވައިލައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރެއެވެ. މިޕެޓިޝަނުގައި މިހާރު ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

50%

50%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
2 ކޮމެންޓް

25 ބުބިލުޑިންގު ހަދަން ނެގިލާރިކޮބާތޯ އަދިވެސް ؟ ހަރަދުކުރަނީ ޓެކުސް ފާސާ ނުނިމޭ ؟ މިސްކިލާރިކޮބާ ދިރުވާލީދޯ؟ 17 ބުރި ބިލްޑިންގްނިމެނީ އެއީކޮން ލާރިއެށް ތޯ މީވަރައް ވާހަކަ ކުއްބެރިން ތިބެން ޖެހޭނީ ޖަލުގަ؟؟؟؟ ޔާމީން ސަލާމަޔް ކުރާކައް މިޤަޢުމަކައް ބާޖިބެއްނުވާނެ ހޭބަލިވެގެންނުތެޅިތިބޭ ތެޅުނީމާ ފާބާނީހުޅުބި؟؟؟؟؟؟ ކަޢުންސިލު ޢިންތިހާބު އެށްކޮން ލިބުނަކަސް ނުވާނެ؟ އެށްކަމެށްވސް ފިތިވަރަކައް ފިތިގެން ޖެހޭނީތިބެން؟ ހަމަހެދިގޮތް ހަދާލާނީ މީވަރައް ވާހަކަ ނުރާޗާ؟؟؟؟

ހަބަރު