ADS BY VOICE

އެމްޑީޕީ އޮތީ ގުލާބުޖާމު ކައިގެން އިންޑިއާގެ ޖީބަށް ވަދެފައި: އުމަރު

- 9 months ago 1 - އިނާޒް މޫސާ

އެމްޑީޕީ އޮތީ އިންޑިއާއިން ޖުލާބުޖާމު ކައިގެން އެގަުއމުގެ ޖީބަށް ވަދެފައި ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އުމަރު ނަސީރު މިހެން ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާ އައި ރާއްޖޭގެ ގުޅުންހީނަރުވެފައި އޮތީ ދިވެހިން ގުލާބުޖާމު ކެއުން ހުއްޓައިލުމުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ނަޝީދުގެ އެވާހަކައަށް ރައްދުދެއްވައި އުމަރު، އޭނާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ދިވެހިންނާއި އިންޑިއާ އާއި ދެމެދުގައި އެއްވެސް މައްސަަލައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ވެގެން އުޅޭ ކަމަކީ އެމްޑީޕީން ގުލާބުޖާމު ކެއުމުގެ އިތުރުން އިންޑިއާގެ ޖީބަށް ވެއްޓި، ސުޕާރީ ފަރިއްކުޅުއްވައިގެން އިންޑިއާގެ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ތިބުުމަށް ޖާގަ ދިނުން ކަމަށް އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އުމަރު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ތިބުމަކީ ރާއްޖޭގެ މިިނިވަން ކަމާއި އިސްތިގިބާލަށް ހުރަސް އެޅޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި ހެލިކޮޕްޓަރު އޮޕަރޭޓުކުރަން އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ތިބޭތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި އުމަރު، ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ހެލިކޮޕްޓަރު އޮޕަރޭޓް ކުރެވޭ ފެންވަރުގެ މީހުން ރާއްޖޭގައިވެސް ތިބި ކަމަށާއި އެކަމަށް ބޭރުގެ ސިފައިންތަކެއް ބޭނުން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. ރާއްޖެއަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ހަދިޔާކުރި ހެލިކޮޕްޓަރުތައް ދުއްވަން އިންޑިއާގެ ސިފައިން ތިބޭތީ އުމަރު ގެންދަވަނީ ތަކުރާރުކޮށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރަމުންނެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ދުވަސްވަރު އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ފޮނުވާލުމަށް ނިންމި ނަމަވެސް އެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދާއި މަޖިލީހުގެ ފަނަރަ މެންބަރަކު މިމަހުގެ ނުވަޔަކުން ތޭރަ އަށް އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ނަޝީދުވަނީ ރާއްޖެއާއި ޗައިނާގެ ގުޅުމަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފައެވެ.

ނަޝީދުގެ އެވާހަކަފުޅުތަކާއި ގުޅިގެން ޗައިނާގެ ސަފީރުވެސް ވަނީ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރައްވައިފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
1 ކޮމެންޓް
ADS BY TECHSOL

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު