ADS BY VOICE

ޚާރިޖީ ސިޔާާސަތު ކަަނޑައަޅައި ހިންގާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ: މިނިސްޓަރ ޝާހިދު

- 9 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ކަނޑަައަޅައި ހިންގުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެބޭފުޅާ މިހެން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކައުންސިލުތަކުގެ ކައުންސިލަރުންނާއެކު މިއަދު މެންދުރުފަހު ކޮރޮސްރޯޑް މޯލްޑިވްސްގައި ފެށި “ވިއަވަތި ރާއްޖެ” މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ހިންގަންޖެހޭނެ ގޮތް ރާއްޖޭގެ ގާނޫނު އަސާސީގައި ވަރަށް ސަރީހަ އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ގާނޫނު އަސާސީގެ 115 ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގައި ވަނީ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅައި ހިންގުމުގައި އަދި އެ ސިޔާސަތު ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށް އެބޭފުޅާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަދި ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު އެކުލަވައިލައި ހިންގަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ އެ އުސޫލުންކަމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ޝާހިދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މައި ސަރުކާރުން ހުއްދަދޭ ފަރާތަކުން މެނުވީ، ބޭރުގެ ދައުލަތްތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަކީ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި މަނާކުރެވިފައިވާކަމެއްކަމަށެވެ. އެކަމުގެ މިސާލެއްގެ ގޮތުން އެމެރިކާގެ މައި ސަރުކާރުގެ ހުއްދައެއް ލިބިގެން މެނުވީ ބޭރުގެ ދައުލަތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަކީ، ޖަލު ހުކުމެއް އަންނަ ކުށެއްކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރ ޝާހިދު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޗައިނާއާއި ގުޅޭގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަކާއި ގުޅިގެން ނުތަނަވަސްކަމެއް އުފެދިފައިވާ ދަނޑިވަޅެކެވެ. 

އެގޮތުން އެމަނިކުފާނު ވަނީ ދިވެހިރާއްޖެ-ޗައިނާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމާއި އެކު ކުރިއަށް ނުދާނެ ކަމަށާއި، ޗައިނާާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދެމުންދާ ލޯނުތަކަކީ ދަރަނީގެ މަޅީގައި ޖެއްސުމަށްދޭ ލޯންތަކެއްކަމަށް ބުނެފައެވެ. މި ވާހަކަތަކަށް ސަރުކާރުން އަދި ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ބަހެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު