ADS BY VOICE

ގާސިމް މަރާލި މީހާގެ ބަންދަށް ފަނަރަ ދުވަސް ޖެހުމުން ހައިރާންވޭ: އިހުސާން

- 7 months ago 15 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ހުޅުމާލޭގައި ވަރަށް އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ޓެކްސީ ޑްރައިވަރކަމުގައިވާ ގާސިމް ހަސަންގެ މަރާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ކުރި މަަސައްކަތަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އަލީ އިހުސާން ތައުރީފްކުރައްވައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އިހުސާން އެ މަސައްކަތަށް ތައުރީފްކުރެއްވީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށް ކުރި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

އިހުސާން ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަށް ތައުރީފްކުރައްވާ ކަަމަށާއި ނަމަވެސް މަރަށް އެއްބަސްވި ފަރާތަަކަށް 15ދުވަހުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތެއް ދިނުމުން ހައިރާންވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ އެއީ މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ ފަރާތަަކަށްވެސް އެ މުއްދަތު ދެވޭތީކަމަށް އިހުސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެބޭފުޅާ އިތުރަށް ވަނީ އުމުރު ދުވަހުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތެއް ޖަހާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެ މުއްދަތު މުރާޖައާ ކުރެވޭނީ ތަހުގީގުނިންމާ ހުކުމްކުރެވުމުން ކަމަށް އިހުސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިފަދައިން އަމަލުކުރުމުން ބޭކާރު އަޑުއެހުންތައް ބޭއްވުމުން ސަލާމަތްވެގެންދާކަމަށްވެސް އިހުސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

72%

24%

3%

15 ކޮމެންޓް

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް މީހުންނަކަށް ޖިނާއީ ތަހުޤީޤު ހިނގާ ގޮތާއި، ޕީ.ޖީ އަދި ކޯޓުން ކަންކަން ކުރާ ގޮތެއް ނޭނގޭނެ. ސިފައިން އެ ޤާނޫނުތަކާ ވަރަށް ބީރައްޓެހި ވާނެ.

ކުއްވެރިޔާގެ ހައްޤު ބޮޑުވާނެ..

ބަލަގަ އެއްބަސްވީމަ ދެން ކޮން މުއްދަތެއްތޯ ޖަހަންވީ...ދެން ދައުވާކޮށް ހުކުން ކުރުންޫންތަވީ؟!

މުއްދަތު ޖެހޭނީ އެގޮތަށް ޤާނޫނުތައް ބަދަލުކޮށްގެން. ޖަހާށޭ ބުންޏަކަސް ނުޖެހޭނެ.

ފުލުހުން ތިކުރެއްވި މަސަކައް ވަރަށް ފުރިހަމަ

އަސްލު މަރަށް މަރު ހިފަންވީ ..

ފަހަރުގަ 15 ދުވަސް ހަމަވުމުން ދޫކޮށްފާނެ.

ޢިހުސާން ޓްވިޓަރގައި ޕީޖީ ޝަމީމް ވިދާޅުވެފައިވާ އެއްޗެއް ބަލާލިނަމަ ތިޔަހެން ނުބުނާނެ، ނުވަތަ ޝަރީއަތް ގައި އޭނާ އިންކާރުކޮށްފިނަމަ އިތުރު ހެނިހޯދާފައި ނެތްނަމަ މައްސަލަވާނީ ޕްލޮޕް..އިހުސާންއަށް އެގޭ ވާހަކަ ދެއްކިއްޔާ ވަރަށް ރަގަޅު..

މިހާރު ރަގަޅު ވާހަކަ އެއް ނުވިކޭނެ....

އިޙްސާނު ޤާނުނު ނުދަންކަން މިއެނގުނީ މިއޮއްހާދުވަހު ސަލާމަތީ ބާރުގަ އުޅުނުއިރު.. ބަލަ ތަޙްޤީޤު މިހާކުރީ ކޮޅު ބަންދަށް ގިނަވެގެން ޖަހާނި 15 ވާނުވާ ޖަހާނީ ތަޙްޤީޤު ނުމިނީމަ.. ތަޣްޤީޤު ވަކިވަރަކަށް ޕްރޮގްރެސްވީމަ ތަޙްޤީޤު ނިމެންދެން ބަންދަށް ލައިދޭ..

މިހާރު މިގައުމުގަ މިވާގޮތަކީ ޕާޓީއިން ކުރިމަތިލާ މީހަކު ވެރިކަމަށް އައީމަ ރައީތުންނާ ސަރުކާރު ހުރިހާ މުދަލަކާ ޕާޓީ މިލްކަކަށްވީ ދެން ޕާޓީ މީހުން ބޭނުން ގޮތަކަށްކަންކަން ކުރަންވީ ޕާޓީ މީހަކު ދަރިޔަކު ކިތަށްމެ ބޮޑު ޖަރީމާޔެއް ހިނގިޔަސް އެ ކުށަކަށްނުވޭ މުވައްސަސާތަކުން އަމިއްލަޔަށް ޒިންމާދާރު ކަމާއެކީ މަސަތްކަތެތް ނުކުރެވޭ ޕާޓީއިން އަންގާގޮތަކަށް ހުރިހާ ކަމެތް ކުރަންމިޖެހެނީ ޕާޓީ ނިޒާމަކީ މިގައުމާ ގުޅޭ ނިޒާމެތްނޫން

ޢިޙްޝާން އެވިދާޅުވީ ވަރައްރަނގަޅުވާހަކައެއް

ހަބަރު