ADS BY VOICE

ރާއްޖެތެރޭގެ މީހުންނަށްވުރެ މާލޭގެ މީހުން އުޅެނީ މާ ނިކަމެތި ހާލުގައި: މެންބަރު ޝަހީމް

- 7 months ago 11 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މާލޭގައި ދިިިރިއުޅޭ އަތޮޅުތެރެއަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންނަށްވުރެ، މާލޭގެ ރައްޔިތުން އުޅެމުންދަނީ މާ ހާލުގައި ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސެއިން ޝަހީމް (އަނދުން ހުސެއިން) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެބޭފުޅާ މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭ ރާއްޖެޓީވީގެ ޕްރޮގްރާާމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

އަނދުން ހުސެއިން ވިދާޅުވީ އަތޮޅުތެރޭގެ ރައްޔިތުންނަށްވުރެ މާލޭގެ ރައްޔިތުން އުޅެމުންދަނީ މާ ނިކަމެތި ހާލުގައި ކަމަށާއި އާއިލާތައް ބޮޑުވެ ގެތައް ބަހަން ޖެހުމުން ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ލިބިގެންދަނީ ކުޑަ ތަންކޮޅެއްކަމަށެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ގެތައް ނުބެހި އާއިލާތައް ފިތުނަ ފަސާދަވެގެންދާކަމަށްވެސް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މެންބަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވީ މާލޭގައި ކުއްޔަށް އުޅޭނެ ތަނެއް ނެތިގެން ކޮންމެ އަގެއްގައިވެސް ކުއްޔަށް ހިފަން ޖެހޭ ވަރަށް ކަންކަން ގޮސްފައިވާކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެބޭފުޅާ ވަނީ ކުލި ކޮންޓްރޯލްކުުރުމާއި ދެކޮޅަށްވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.

"މާލޭގެ މީހުން އިމާރާތް ކުރަނީ ވިޔަފާރި ރޭޓުގައި ލޯނު ނަގައިގެން ބޮޑު ޕަސަންޓޭޖެއް. އެހެންވީމަ ކޮމާޝަލް ލޯން ނަގައިގެން ހަތަރު އަހަރު ދައްކަން އަޅާ ތަނެއްގެ ކުލި ހުންނަން ވާނީ ވަކި ވަރަކަށޭ ސަރުކާރުން ނުވެސް ބުނާނެ އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި. އެހެންވެ ކުލި ކޮންޓްރޯލުކޮށްފި ނަމަ ލޯނު ދޭން ބެންކުތަކަށް ޕްރޮޖެކްޓް ފީސިބަލްއެއް ނުވާނެ. ބޮޑު ލޯނެއް ނަގައިގެން ކުރު މުއްދަތެއްގަ ދައްކަން އަޅަފައި ހުންނަ އިމާރާާތްތައްކުގެ ކުލި ވަކި ވަރަކަށް ވުރެ ތިރިއެއް ނުވާނެ"، އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

50%

25%

25%

11 ކޮމެންޓް

2000 ޜ އަށް ކުލިދަށްކުރިޔަސް ތަންކުއްޔަށް ނުދީ ހުހަށް ބަހައްޓަން ނުކެރޭނެ. ބަލަގަ އެހެންމަސައްކަތެއް ކޮއްގެން ލާރިހޯދާ ބަޔެއްތޯތީ؟

ރައީސުލްޖުމޫހޫރިށްޔާ މާލެތޯ..؟ ނާބުރައީސް މާލެތޯ ؟ ހުސެން ސަމީމު މޮޔަނުގޮވާ މާލޭމީހާ ސިންގަޕުރުގާ އުޅޭތީތޯނިކަމެތީ ބުރާތިވެގެންމުތެޅި އަދިނެށްބަދުނެއްނޯނާނެ ....

ޝަހީމް މެން އިންޑިޔާއަށް ގޮސް ލަވްކިއުނީމަ ނިމުނީ.. މާލެމީހެއް ރާޢްޖެތެރޭ މީހެއް ކިޔުމަކީ މާތަހުޒީބީ ކަމެއްނޫން. މާލެއަކީ ރާޢްޖޭގެ ވެރިރަށް. މާޅެއަރަން ޕާސްޕޯރޓް ބޭނުންވާދުވަހަކުން ތިހެންކިޔާ... އަސްލު ރަށްރަށުގެ މީހުން ކާންދިނީމަ ކައިގެން ތެޅޭ ބައެއް މާލޭގެ ގިނަ ރަށްވެހިންނަކީ

މާލޭމީިހުން އަދިވެސް ކުލި ބޮޑުކުރަންވީނުން .ނިކަމެތިކަން ފިލާތޯ.

7000ރ ކުއްޔަށް ދޭނެ އެޕާޓްމެންޓް އެއް މިގެޔަކުނެޠް. ސޮރީ، ތަންތަން ބަހައްޓާނީ ހުހައް. ކޮންޓްރޯލް ކޮއްބަލަ.

ކުއްޔަށް ދޭނެ ގޯތިގެފޮރު ހުރި މާލޭމީހުން ނިކަމެތި ހާލުގައި އުޅޭކަށް ނުޖެހޭނެ.

1978ގަ ތިކަމާވިސްނި ނަމަ ތިހެން ނުވީސް މިހާރު ދެންޖެހޭނީ އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރަން

ހަބަރު