ADS BY VOICE

ދައުލަތުގެ ދީނަކީ އިސްލާމް ދީން ކަމަށް ބުނާ މާއްދާ އުވާނުލާނެ ކަމަށް ބަލައިގެން ނުވާނެ: އަބްދުއްރަހީމް

- 7 months ago 24 - އިނާޒް މޫސާ

ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ދައުލަތުގެ ދީނަކީ އިސްލާމް ދީން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާ، އުވާ ނުލާނެ ކަމަށް އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ބަލައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވައިލައި، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިރޭ ލ. މާވަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ، ހުޅަނގުގެ ބަހަށް ހެއްލި ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް މާތް ނަބިއްޔާއަށް ބަދުބަސް ބުނާ މީހުން ފާޅުވަމުންދާކަމަށާއި މިއީ އިންތިހާއަށް ބިރުވެރި ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އަބްދުއްރަހީމު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމު ގައުމެއް ކަމަށާއި އެއަށްވުރެ ވަކިން ބޮޑަށް ފަހުރުވެރިވާނެ އެހެން އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

މުސްލިމު ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން މެދުއިރުމަތީގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި މިނިވަންކަން ގެއްލިފައިވާ ގޮތާއި ގުޅޭ ގޮތުން އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ، އެގައުމުތަކުގައި ވެރިކަން ބަދަލުކުރީ ހުޅަނގުގެ އަވާގައި ޖެހިގެން ކަމަށެވެ. ވެރިކަން ހައްޔަރުކޮށް، ދަންޖައްސައި މެރިއިރު، މިއަދާ ހަމަޔަށްވެސް އެގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަޖެހުމެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ގައުމު ސުންނާފަތިވެ، ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮތީ ހާސްކަމާއި ނުތަނަވަސްކަން ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީނާއި ހަމަޖެހުމާއި ސުލްހަ ގާއިމުވެފައި އޮތުމަށް އެދޭނަމަ ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ވޯޓްދޭންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

''އާއިލާއަކަށް ބަލާނެ ކަމެއް ނެތް މިފަހަރު. ވޯޓް ކަރުދާސްކޮޅުގައި ރުކެއް ޖަހާފައި އޮތިއްޔާ ހިޔާލެއް ފިކުރެއްނެތި ވޯޓް ދެއްވާ. މިރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީން ދެމި އޮންނާނީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ވޯޓްދީގެން. މިރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީން ހިމާޔަތްކުރަން ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ވެރިޔަކީ ރައީސް ޔާމީން.'' އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކައިގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ، 2023 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ވާދަކުރައްވާނެ ކެންޑިޑޭޓަކީ ރައީސް ޔާމީން ކަމަށާއި އެކަން އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލު ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އެކަން ތަކުރާރުކުރައްވައި އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ، އެތެރެއިންނާއި ބޭރުން އެކަމަށް އެދިގެން ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓު ބަދަލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

0%

0%

0%

24 ކޮމެންޓް

އަދުރޭ ނޫން ކިޔަވައިގެންތިބި ތަންދޮރުދަންނަ މީހަކު ޔާމީން ތަމްސީލުކުރާނަމައޭ ހިތައްއަރާ!

ޓިނުންވައްކަންކުރިމީހަކު އިސްލާހުވެ ވައްކަންނުކޮށް ހުރެދާނެކަމަށްބަލާކަށްނުވާނެ.

ހަބަރު