ADS BY PIZZA KITCHEN

އެމްޑީޕީ ނޫން އެހެން ޕާޓީތަކަށް ކައުންސިލުތައް ދޫކޮށްލާ: ނިހާނު

- 1 year ago 2 - ރިމާހް

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނާ މެދު ހުރި އިހުލާސްތެރިކަން އެނގޭނީ، އެމްޑީޕީން ނޫން އެހެން ޕާޓީތަކަށް ކައުންސިލުތައް ދޫކޮށްލުމުން ކަމަށް ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަހުމަދު ނިހާނު ހުސައިން މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ސަންގުޓީވީ "ހަބަރަށްފަހު" ޕްރޮގުރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނިހާން ވިދާޅުވީ، ކައުންސިލްތަކަށް ކޮންމެ ޕާޓީއެއްގެ ކައުންސިލަރުން އިންތިހާބުވި ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ކައުންސިލްތަކަށް ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ދޭންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ކައުންސިލުން ވެސް ރައްޔިތުންގެ ތަރައްގީއަށް ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުންދީ، އިހްލާސްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ނިހާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

''ކައުންސިލް އިންތިހާބު ނިމި ނުކުންނަ ނަތީޖާއިން ދޮގާއި މަކަރު ހެދީ ކޮން ބައެއްކަން ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނެ. އެކަން އެގޮތަށް ވިޔަ ނުދިނުމަށާއި ސަރުކާރުގެ ހުރި އިހުލާސްތެރިކަން މިނެ ކިރާލަން ކައުންސިލުތަށް އެމްޑީޕީ ނޫން އެހެން ޕާޓީތަކަށް ދޭންޖެހޭ.'' ނިހާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ނިމިދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކައުންސިލުތަކަށް މެންބަރުންގެ އަދަދު މަދުކުރި ސަބަބު ހާމަކުރައްވައި ނިހާނު ވިދާޅުވީ، އުފެއްދި މަގާމުތަކުގެ މީހުންނަށް މުސާރަ ދިނުމަށްފަހު ބަޖެޓަށް އެއްޗެއް އިތުރުވާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދު މިހާރު އިތުރުކުރުމުން އެމީހުންނަށް މުސާރަ ދިނުމަށްފަހު ބަޖެޓަށް ފައިސާ އިތުރު ނުވާނަމަ ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދެވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ނިހާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

'' އެކި ނަންނަމުގައި ޓެކްސް ނަގަނީ، ރައްޔިތުން އަތުން ނަގާ ޓެކްސް ފައިސާ މިވަންނަނީ ދައުލަތަށް. އެކަމަކު މަޖލީހަށްވެސް ކައުްނސިލަށްވެސް މެންބަރުން އިތުރުވާ ވަރަކަށް މުސާރަ ދެން ޖެހެނީ ރައްޔިތުން ދޭ ޓެކްސް ފައިސާއިން. ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓުން.'' ނިހާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
2 ކޮމެންޓް

ވަރަށް މޮޅު. ޕީޕީއެމްއިން އިހްލާސްތެރިކަން ދައްކަން ރިޔާސީ އިންތިޚާުބު ދޫކޮށްނުލީ ކީއްވެތަ؟

ބޯހަމަ ޖެހޭތޯ ނިހާނޫ.

ހަބަރު