ADS BY VOICE

އެމެރިކާ އިސްވެ އޮވެ އައިއެސްއާއި ދެކޮޅަށް އިރާގުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފައުޖު އެގައުމުން ފައިބަނީ

- 4 months ago 0 - ރިމާހް އިސާ

އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް ޖަމާއަތާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުުރުމަށް އެމެރިކާ އިސްވެ އޮވެ އުފައްދާފައިވާ ކޯލިޝަނުން އެމެރިކާއިން ފޭބުމަށް ނިންމައިިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ކޮމްބައިންޑް ޖޮއިންޓް ޓާސްކްފޯސް (ސީޖޭޓީއެފް)އިން ވަނީ މިކަން ރަސްމީކޮށް ނިންމައި، އެކަން ވަނީ އިރާގުގެ ދިފާއީ ވުޒާރާއަށާއި ބޮޑުވަޒީރަށް އަންގާފައެވެ.

ސީޖޭޓީއެފްގެ ކޮމާންޑިންގ ޖެނެރަލް އަދި ޔޫއެސް މެރިން ކޯޕްސްގެ ވިލިއަމް.އެޗް.ސީލީ ސޮއިކޮށް އެ ދެ ފަރާތަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އިރާގުގެ ދާޚިލީ އަދި ޚާރިޖީ މިނިވަންކަމަށް އިހުތިރާމްކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އެދުމުގެ މަތިން ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކާއި ހަފްތާތަކުގައި އެ ސިފައިން އެގައުމުން ފޭބުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާާނެކަމަށެވެ.

އެބޭފުޅާ ވަނީ އެގައުމުގައި ތިބި ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ސިފައިން އެގައުމުން ފޭބުމަށް އެންގި އެންގުމަށް އިހުތިރާމްކުރައްވާ ކަަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ. 

މި ފަރާތްތައް އެގައުމުން ފޭބުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހެލިކޮޕްޓަރތަކުގައެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބަޣްދާދުގެ ގްރީން ޒޯންގައި ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ހަރަކާތްތައް އިތުރުވާނެކަމަށް އެ ސިޓީގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އިރާގުގައި މިވަގުތު ތިބި 5000އެއްހާ އެމެރިކާ ސިފައިންނެވެ. އެ ހުރިހާ ސިފައިންތައް އެގައުމުން ފައިބާނެކަން އެމެރިކާގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަދި ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ.

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު