ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވި ހުކުމް ރިވިއުކޮށް ދިނުމަށް ޕީޖީއަށް ގޮވާލައިފި

- 8 months ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

މަނީލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ، ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ހުކުމް އިއްވާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ޖަލު ހުކުމް ރިވިއުކޮށްދިނުމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމު، ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމަށް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝިޔާމު ވިދާޅުވީ، މިހާތަނަށް އައިއިރު ވަރަށް ގިނަ ހުކުމްތައް ޕީޖީން ރިވިއުކޮށްދެއްވާފައިވާކަމަށެވެ. އެހެންވެ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ހުކުމްވެސް ރިވިއުކޮށްދެއްވުމަށް އޭނާ ގޮވައިލެއްވިއެވެ.

ޝިޔާމު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވަނީ ސިޔާސީ ހުކުމެއް ކަމަށާއި އެހުކުމް ބަލައި ނުގަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ސިޔާސީ ނުފޫޒުންކޮށްފައިވާ ހުކުމެއްކަން ޝަރީއަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔައިރު ބަލަން ތިބި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް އެކަން އެނގިގެންދާނެ ކަމަށް ޝިޔާމު ވިދާޅުވިއެވެ.

''ޝައްކު އުފެދޭ ކަންކަމުގައި ބައެއް މައްސަލަތައް އެބަ ރިވިއުކުރައްވައި. އެގޮތަށް ވަރަށް ގިނަ ހުކުމްތައް އެބަހުރި މިހާތަނަށް އައިއިރު ރިވިއުކޮށްފައި. ޕީޖީއަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ރައީސް ޔާމީނާ ދޭތެރޭގައި ކަންތައް ވެގެންދިޔަ ގޮތް. އެމަނިކުފާނަކީ ގާނޫނީ ބޭފުޅެއް، ފުންނާބު އުސް ބޭފުޅެއް. އެމަނިކުފާނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ހުކުމުގައި ލިޔެފައި އޮތް އެއްޗެއް، އެލިޔެފައި އިޮތީ ކޮން ގޮތަކަށް، ކިހިނެއްކަންވެސް.'' ޝިޔާމު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި އެހާ އަވަސް އަރުވާލައިގެން ކުރި ހުކުމަކީ އެއީ ކޮން ދިމާލަކުން ކޮން ގޮތަކަށް އައި ހުކުމެއްކަންވެސް ޕީޖީ ޝަމީމަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ޝިޔާމު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝިޔާމު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިސަރުކާރަކީ އިހުލާސްތެރިކަމެއް ހުރި ސަރުކާރެއް ނަމަ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރާނެ އެވެ.

ޝިޔާމު ވިދާޅުވީ ޕީޖީ ޝަމީމަކީ އިހުލާސްތެރިކަމާ އެކު ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލި ދައުވާ ރިވިއުކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އަދި ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވި ހުކުމުގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންކަމަކީ ސީދާ ބުހުތާނު ދޮގުކަން ޝަމީމަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ފޮނުވި ލިޔުންތަކުގައިވާ ބައެއް ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހުކުމުގައި ހިމަނާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައި، ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކުރީ، އެމްއެމްޕީއާރްސީ މެދުވެރިކޮށް ގއ. ވޮޑަމުލާ ދޫކޮށްގެން ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ލޯންޑާ ކުރިކަން ސާބިތުވެގެންނެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު