ADS BY VOICE

ކައިރި ގައުމެއްގެ އިންޓެލިޖެންސުގެ އެޖެންސީންވެސް ޖަލަށް ވަންނަ ކަމަށް އެބަވޭ: ޝިޔާމު

- 2 months ago 1 - އިނާޒް މޫސާ

ރާއްޖޭގެ ޖަލަށް ކައިރި ގައުމެއްގެ އިންޓެލިޖެންސުގެ އެޖެންސީން ވެސް ވަންނަމުންދާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝިޔާމު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ޖަލުގެ ހާލަތު ކަންބޮޑުވާ މިންވަރަށް އިތުރުވެފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ޖަލުގެ ކަންކަމާ ނުބެހޭ މުއައްސަސާތަކުންވެސް ޖަލަށް ވަންނަ މަންޒަރު ފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

''އަޅުގަނޑުމެން އަދި މާ ކަންބޮޑުވާ ވާހަކައެއް އެބަ އިވޭ. އަވެއްޓެރި ގައުމެއްގެ އިންޓެލިޖެންސުގެ އެޖެންސީންވެސް ރާއްޖޭގެ ޖަލަށް ވަންނަ ކަމަށް އެބަވޭ. އެހެންވީމާ ރައީސް ޔާމީނަށް މިއަދު ޖަލުގައި ހުންނަވައިގެން އޮތް ރައްކާތެރިކަމަކީ ކޮބައިތޯ. އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ގައުމުތަކުގެ އިންޓެލިޖެންސްގެ އޭޖެންސީތަކުން މިއަދު ޖަލަށް ވަނުމަކީ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ބިރުގަންނަ ކަމެއް. ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް، ރައީސް ޔާމީނަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް.'' ވަކި ގައުމެއްގެ ނަން ފާހަގަ ނުކުރައްވައި ޝިޔާމު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝިޔާމު ވަނީ، ރައީސް ޔާމީންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަބްދުﷲ މުނާޒު، ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވި 100 ޕަސެންޓް ޔަގީންކަމާއި މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފައެވެ.

ޖަލުގެ ހާލަތު ބެލުމަށް އުފެއްދި ރިޔާސީ ކޮމިޝަން ކޮބައިތޯ ސުވާލު އުފައްދަވަމުން ޝިޔާމު ވިދާޅުވީ، މިއީ މަތިބަރުކޮށްގެން އުޅޭ ސަރުކާރެއް ކަމަށެވެ. ޖަލުގެ ކަންކަން އޮޑިޓް ކުރުމަށްފަހު ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެއް ނެރުނުކަމަށާއި ނަމަވެސް ޖަލުގެ ކަންކަމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި އެންމެ އިސް ފަރާތުން އެ ރިޕޯޓުގައި ހުރި އެއްވެސް ކަމެއް ރަގަޅުކޮށްފައިނުވާކަމަށްވެސް ޝިޔާމު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން މިސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިފަހުން އަހަރާއި ތިން މަސްވެގެން ދާއިރު އަދިވެސް ޖަލުގެ ކަންކަން ރަގަޅު ނުކުރެވިގެން އުޅެނީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ކަމަށް ބުނުމަކީ އުޒުރެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ސަރުކާރުގެ ނާގާބިލުކަން ހާމަވެގެން ދިޔަ ކަމެއް ކަމަށް ޝިޔާމު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖަލުގެ ކަންކަން އޮތީ އިންތިހާއަށް ބޮއްސުންލާފައި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޝިޔާމު ވަނީ ރައީސް ޔާމީނަށްވެސް އަދި އެހެން އެެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް ޖަލުގައި ރައްކާތެރިކަން ނެތް ކަމަށެވެ.

0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

ތިކަން ބުނާއިރަށް ބުނާނެ ދޮގެކޭ. އެންމެންނަށް އެނގޭސިއްރެއް، މިގައުމުަގައި އިންޑިޔާގެ އިންޓެލިޖެންސުން އުޅޭކަން. އެންމެންނަށް ފެނޭ އިވޭ. މުއައްސަސާތަކުން ބުނަނީ ދޮގެކޭ. މިހާރު ފާޅުގައި އިންޑިޔާމީހުން މިގައުމަށް ބޭނުންހާކަމެއްކުރަނީ

ހަބަރު