ADS BY VOICE

ކޯޓުތައް އިސްލާހު ނުކުރިނަމަ ގާނޫނުތައް ބާތިލުކުރާނެ، އެހެންވެ މަޖުބޫރުވީ އެކަން ކުރަން: ނަޝީދު

- 4 months ago 1 - އިނާޒް މޫސާ

ޖުޑިޝަރީ އިސްލާހުކޮށް، ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން ވަކި ނުކުރިނަމަ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހެދި ގާނޫނުތައް މިއަދު ހުންނާނީ ބާތިލުކޮށްފައި ކަމަށާއި އެސަބަބުތަކަށްޓަކައި ކޯޓުތައް އިސްލާހު ކުރަން މަޖުބޫރުވީ ކަމަށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެމްޑީޕީން ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރާ ދަތުރުގައި ރޭ ހއ. ދިއްދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށް ފުރަތަމަ އަޅަންޖެހޭ ތަރަހަ އަކާއި ބިނަގަލެއް އެބަ ވާކަމަށެވެ. އެއީ ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރުމާއި ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާހު ކުރުން ކަމަށެވެެ. އެގޮތުން ކޯޓުތައް އިސްލާހު ނުކޮށް، ވައުދު ފުއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިނަމަ، މިއަދު އޮންނާނީ ގާނޫނުތައް ކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފައި ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

''ޝަރުއީ ނިޒާމު، ކޯޓުތައް އިސްލާހު ނުކޮށް، އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މިކަމުގެ ތެރެއަށް ދިޔަނަމަ، އަޅުގަނޑުމެން ހަދާ ގާނޫނު އޭގެ އަނެއް ދުވަހު ބާތިލުކުރާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ހަދާފައިވާ ގާނޫނު އޭގައި ލިޔެފައި އޮތް ގަނޑުގެ ދެއްޔަށްވެސް އޭގެ ހަރަދު ނުދާނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހެންވީމާ މަޖުބޫރުވީ ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރަތަމަ ކުރަން.'' ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ވަކި ހާއްސަ ކަންތައްތަކެއް ވަކި ވަގުތަކު ވަކި އިރަކު ވަކި ގޮތަކަށް ކުރުަމަކީ ތަރައްގީކަން އަބަދުވެސް އެމްޑީޕީން ބުނަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ވައުދުތައް ހާއްސަވެގެން ދަނީ ވަކި ގަޑިއެއްގައި ވަކިކަމެއް ވަކި ގޮތަކަށް ކުރުމަށް ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރު މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސިއްރަކީ ރާއްޖޭގައި އިންސާފު ގެއްލިގެން ދިޔުން ކަމަށާއި ފަނޑީޔާރުގެއިން ގާނޫނު ހެދުންވެސް އަދި އެހެން ކަންކަން ވެސް ކުރަމުން ދިޔުމުން ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

'' ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި ރަނުން ރަނަށް ވައުދުތައް ފުއްދާނަން. ރައީސް ކަމުގައި އެއިންނެވީ ފަސް އަހަރަށް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، އަޅުގަނޑު މިހުރީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުގައި. ދެން ބައްލަވާ، ދެން ބައްލަވާ ،އާދޭ ބައްލަވަން ޕީޕީއެމްވެސް އެހެން މީހުންވެސް.އަޅުގަނޑުމެން ބައްޔެއް ނުކުރެވޭނެ.'' ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން މިސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ވައުދުތައް ވަމުންދަނީ ތަންދޮރު ދަނެގެން ކަމަށާއި ކޮވެއްޔަށް އަބަދުވެސް ޖެހޭނީ ކާޅު ހާލި ހެދީމައި އައިސް ބިސް އަޅަން ކަމަށެވެ.

''ވައުދެއްވަމުން މިދަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަންދޮރު އެނގިގެން، މިއީ ކިހިނެއްކުރާ ކަމެއްކަންވެސް އެނގިގެން، އެހެނޭ ކިޔާފައި ހަމަ ކޮވެއްޔަށް ޖެހޭނީ ކާޅުގެ ހާއްޔަށް އައިސް ބިސްއަޅަން. އެސޮރު ނުދަނެއޭ އޭގައި ހާލި ހަދާކަށް. އެސޮރު އަބަދުވެސް ދަސްކޮށްފައި އޮތީ އެހެން މީހެއްގެ ތެރެއަށް އެރިގަންނަން. އަމިއްލަކަމެއް ނުކުރަން، އެހެންމީހަކު ކުރި ކަމަކުން ނޫނިއްޔާ ތިމަނާއަށް ކަމެއް ނުވާނެ ގޮތަކަށް. ހަމަ ބުނާނީ މިހާއްޔަށް އެހެން ބަޔަކު ބިސް ނާޅައްޗޭ. މިއީ އަޅުގަނަޑުމެންގެ ހާއްޔެއް. ރައްޔިތުން މިހާރު އެގޮތެއް ބަލައެއް ނުގަނޭ'' ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުން ކައުންސިލުތަކަށް ލިބިދޭ ބޮޑު ބަޖެޓުން ރަށުގައި ވަޒީފާތައް އިތުރުކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އަދި ތިލަދުންމަތީގައި ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ތިލަދުންމަތީ ފިހާރަތަކުން ގަނެ، އެމަސައްކަތް ކުރާނެ މީހުންވެސް ތިލަދުންމަތިން ހޯދުމަށް ނަޝީދު އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ.

''ތިލަދުންމަތީގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވަޑާންގެއެއް ހަދައިގެން 24 ގަޑިއިރު ގޮނޑި މޭޒު ޖެއްސަސް ތިލަދުންމަތީގެ ސުކޫލުތަކަށް ނުފުދޭ. ބޭނުންވަނީ އެބަދަލު ގެންނަން. ޗައިނާއިން އެގޮނޑި މޭޒު ގެންނާކަށް ނުޖެހޭނެ. އެޕްލާސްޓިކް ގޮނޑި މިތާކު ބަހައްޓާކަށްވެސް ނުޖެހޭ. މިއަތޮޅުގައި އެބަތިބި ވަޑިން. ކޮންމެ ކައުންސިލެއްގައި ބަހައްޓާކަށް ނުޖެހޭ ގައްބަރު ސިންގް ގޮނޑިއެއް. ރީތި އަދަރާދަ ގޮނޑިއަކީ އެއްތެޔޮ ފުރާފައި ރީތިކޮށް ބަހައްޓާފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.'' ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މަސްވެރިންނަށް ސަރުކާރުންވީ ވައުދުތައްވެސް ފުއްދާނެ ކަމަށާއި ރައީސް ސޯލިހު ރަނުން ރަނަށް ވައުދުތައް ފުއްދަވާނެ ކަމަށެވެ.

ކޯޓުތައް އިސްލާހު ނުކޮށްފިނަމަ އެޖެންޑާ 19 ގެ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހެދި ގާނޫނުތައް ބާތިލުކުރީސްކަމަށާއި އެހެންވެ ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރީ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއިރު، މިސަރުކާރު ވެރިކަމާ ހަވާލުވި އިރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތިއްބެވި ފަސް ފަނޑިޔާރުންވެސް ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ތަފާތު ތުހުމަތުތައް ކޮށްފައެވެ.

0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

ފާޅުގައި އެއްމެންނަށް އެނގިގެން ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ހިންގިކަން ސާބިތުވެގެން ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ޖަލު ޙުކުމުން ބޯ ދަމައިގަނެ ސަލާމަތް ވީ ކޯޓުތައް އިސްލާޙު ކުރީމާތޯ؟ ނޫން ނޫން އިސްލާޙު ކުރީކީނޫން ކޯޓުތައްވެސް ޚުދުމުޚުތާރު ލާދީނީ ނަޝީދުގެ މުށު ތެރެ އަށްލާ ޢަދުލު އިންސާފުގެ ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލީ. އެމްޑީޕީ އަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ހަމަ އެއްވެސް ކަމެއް އިސްލާޙެއް ނުކުރެވޭނެ ނުވެސް ކުރާނެ.

ހަބަރު