ADS BY VOICE

އަޅުގަނޑު ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގަނީ ވަޒީފާ ނެތް މީހާ ހޯދަން: ނަޝީދު

- 6 months ago 6 - އިނާޒް މޫސާ

އަތޮޅުތަކަށް ކުރައްވާ ކޮންމެ ދަތުރެއްގައިވެސް ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގަނީ ވަޒީފާ ނެތް މީހުން ހޯދަން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެމްޑީޕީން ތިލަދުންމައްޗަށް މިހާރު ކުރާ ދަތުރުގައި ހދ. ހަނިމާދޫގައި މިއަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިހާބުގައި ރައްޔިތުންނަށް ވާނެ ވައުދަކީ، ވަޒީފާ ނެތް މީހާޔަށް ލުއި ފަސޭހަތަކެއް ހޯދައި ދިނުން ކަމަށެވެ.

''އަޅުގަނޑުމެން މިރަށަށް އައިސް މި ރަށުގައި ތިބި ވަޒީފާ ނެތް މީހުން ހޯދަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިނގޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވަޒީފާގައި އުޅޭ އަދަދު. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިނގޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް ވަޒީފާގެ އުމުރުގައި ތިބި މީހުންގެ އަދަދު. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިނގޭ ވަޒީފާ ނެތް މީހުންނަކީ ކޮބާކަން. ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގަނީ އެމީހާ ހޯދަން.'' ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ރަށްރަށުގެ ތަރައްގީ އައި މުޅި ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީ ގުޅިފައި އޮތީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާ ކަމަށާއި އޮބަހައްޓައިގެން ގައުމެއް ތަރައްގީ ނުވާނެ ކަމަށެެވެ.

''ތަރައްގީގެ ހަމަޔަކީ ތަރައްގީގެ އުސޫލަކީ، ތަރައްގީގެ ތޮބީއީ ސިފައަކީ ހެދިފޯދުން. ދޫކޮށްލީމާ ހެދިފޯދޭނީ. ލޯބި ލިބޭނީ ލޯބި ދިނީމަ. ހިފެހެއްޓީމަ އަންނާނީ ރުޅި. ދޫކުރީމާ އިންސާނާގެ މުޅި ވަރު އެ މުޖްތަމައު އަކަށް ފެނިގެންދޭ. އޭނާ ބިނާ ކުރާ މިންވަރާއި އޭނާ އުފައްދާ މިންވަރާއި އޭނާގެ މުޅި ހަޔާތް، އޭނާ ކުރިއަށް ދާގޮތް ބަޔާން ކުރަނީ އެ މުޖްތަމައު، އެ ގައުމު ބިނާ ވެގެންދާނެ ގޮތަށް.'' ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލުތަކަށް ކުރިން ލިބުނު ބަޖެޓުގެ ހަ ގުނަ އިތުރަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ތަނަވަސް މުސްތަގުބަލެއް ހޯދައިދީ، އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހަދައި ދިނުން ކަމަށްވެސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

75%

25%

6 ކޮމެންޓް

ވަޒީފާާާނެތް މީހާ ހޯދަން ގެއަށް ނުދިޔަ ޔަސް އެމީހާ އެގޭނެ.

ވަޒީފާއަށް ގާބިލްމީހާ ހުއްޓާ ޕާރޓީ ކުދިންނަށް ވަޒީފާތައް މޭޒުދަށުން ބަހާލާފަ ދެން ދެފަޔަށް ލޭއަރަންދެން ހިނގިޔަސް ވާނެކަމެއް ނޯންނާނެ

ހަބަރު