ADS BY VOICE

ފެންވަރަކަށް ނުބަލާ ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަ 40 ހާހާއި 12 ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ބޮޑުކޮށްފި

- 5 months ago 2 - ރިމާހް އިސާ

އަންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުން ހޮވޭ ކައުންސިލަރުންނާއި، ކައުންސިލް ރައީސުންނާއި، މޭޔަރުންނާއި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުންނަށް ދެވޭ މުސާރަ މަތިކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަައިިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ކުޅުދުއްފުށީގައި ފެށި ތިލަދުންމަތީ އިރުވައި ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހެވެ.

ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރައަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވިފައި ވާނެކަމަށާއި، އާ ދައުރަށް މަޖިލިސް ހުޅުވުމާއި އެކު އެކަމާއި މެދު ގޮތެއް ނިމިގެންދާނެކަމަށެވެ. 

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވި މުސާރަ ޝީޓްގައި އޮންނާނީ ސިޓީގެ މޭޔަރަކަށް 40000ރ، ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަކަށް 35000ރ، ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރަކަށް 30000ރުފިޔާ އެެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސްއަކަށް 28000ރ، ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސްއަކަށް 23000ރ، ނައިބު ރައީސަށް 15000ރ އަދި މެންބަރަކަށް 12000ރުފިޔާ ދިނުމަށްވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

0%

0%

0%

2 ކޮމެންޓް

ރައީސް އަޅުގަނޑިކީނިކަމެތިމީހެއް ކުދިންނައްޚަރަދުކުރާ. އެކަމަކުވެސް ފިރިމީހާ މިސްކިތެއްގެއިމާމަކައްވީތީ ލިބެނީ 5000 މީއަންސާފުތޯ

އިނގިލައްވާތޯ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަޢީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ފެންވަރު؟

ހަބަރު