ADS BY VOICE

ކައުންސިލުތަކުގައި ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ގޮތުގައި ހުންނަވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ އެޖެންޓެއް: ޝިފާޒު

- 4 months ago 3 - އިނާޒް މޫސާ

ކައުންސިލުތަކުގައި ސިވިލް ސާވިސްގެ މަގާމެއްގައި ހުންނަވާ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ އެޖެންޓުން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި އެމްޑީޕީން ކުރިޔަށްގެންދާ ތިލަދުންމަތީ "އިރުވައި ކޮންފަރެންސް" ގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝިފާޒު ވިދާޅުވީ، ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ކައުންސިލްތަކުގެ ހުރިހާ އިދާރީ ކަމެއް ހިންގުން ހަވާލުކުރީ އެ ކައުންސިލްތަކަށް ސިވިލް ސާވިސްގެ މަގާމެއްގެ ގޮތުގައި އައްޔަން ކުރާ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަށް ކަމަށެވެ.

އަދި އެއީ ސިވިލް ސާވިސްގެ މަގާމަކަށް ވިޔަސް އޭރު ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަގާމަށް އާންމުކޮށް އައްޔަން ކުރީ ރައީސް ޔާމީންގެ އެޖެންޓުން ކަމަށް ޝިފާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ކައުންސިލެއް އޮތް ނަމަވެސް ކައުންސިލު ހިންގަނީ ޕީޕީއެމްގެ އެންމެ މީހަކު ހުރެގެން ކަމަށެވެ.

''ކައުންސިލްތަކުގައި ހުންނާނެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ، ޔާމީންގެ އެޖެންޓެއް، އެމްޑީޕީ ކައުންސިލެއް އޮންނަނީ، އެކަމަކު ހިންގަނީ ޕީޕީއެމްގެ އެންމެ މީހަކު ހުރެގެން." ޝިފާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

އަދި ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ނޫސްބަޔާން ނެރެގެން ގިނަ ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑް ކުރިކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޝިފާޒު ވިދާޅުވީ، ކުރީގެ ސަރުކާރުން 108 ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑް ކުރި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މީގެކުރީގެ ކައުންސިލު އިންތިހާބުތަކުގައި މަސައްކަތް ނުކުރާ މިންވަރަށް އެމްޑީޕީން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝިފާޒު ވިދާޅުވީ މިފަހަރު އިންތިހާބުވާ ކައުންސިލަރުން ކުރި އުޅެންޖެހުނު ދަތި ހާލުގައި އުޅެން ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެހެން ޕާޓީތަކުން ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ނުކުމެ އުޅެނީ އެހެން ގޮތެއް ނެތިގެން މަޖުބޫރު ވެގެން ކަމަށެވެ.

33%

33%

33%

3 ކޮމެންޓް

ހަބަރު