ADS BY VOICE

އިސްތިއުފާ ދިނުމުން ކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާ ހުއްޓޭނެ ނަމަ އިސްތިއުފާދޭނަން: ޝިދާތާ

- 6 months ago 34 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސާރވިސަސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޝިދާތާ ޝަރީފް މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވުމުން ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާ ހުއްޓޭނެނަމަ އެކަމަނާ އިސްތިއުފާދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެކަމަނާ މިހެން ދެންނެވީ ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގައި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ކުރިމަތީގައި މިއަދު ކުރި ހިމޭން އިހުތިޖާޖު ބައްލަވާލެއްވުމަށްފަހު މީޑިޔާއާއި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ޝިދާތާ ވިދާޅުވީ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރުބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ފުލުހުން ކަމަށާއި، ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއަށް އޮތް މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުންކަމަށެވެ. 

މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ މިއަދު ވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރަންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން އެކަމަނާާ ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ ފަރާާތުން ކުޑަކުދިންނާއި ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި މީހުން ހައްޔަރުކުރުުމުގައި ލަސްތަކެއް އުޅޭކަމަށާއި، އެކަމާާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންނާއި ވާހަކަދައްކަމުންދާކަމަށެވެ.

މިއަދު ޝިދާތާ ވަނީ އެކަމަނާ އިސްތިއުފާާއަށް ގޮވާލަމުންދާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ރައްދެއް ދެއްވާފައެވެ. ޝިދާތާ ވިދާޅުވީ އެކަމަނާ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވައިގެން ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވޭނެނަމަ އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

"އަޅުގަނޑު އިސްތިއުފާދޭނަން މިވަގުތު އަޅުގަނޑު އިސްތިއުފާދީގެން ދެން އެއްވެސް ކުއްޖެއްގެ ސެކްޝުއަލް އެބިއުސް މައްސަލައެއް ނާންނާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޮވެއްޖެއްޔާ"، ޖެންޑާ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފޮޓޯ: ރާާއްޖެއެމްވީ

100%

0%

0%

34 ކޮމެންޓް

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ކަންކަންކުރާތީ މުޖާހަރާކުރާކަމަށް ބުނާމީހުން ތީކަމަށްވާއިރު ރާބޯމީހުންނާއި ޑްރަގުވިއްކައި ބޭނުންކުރާމީހުންނާއި ވައްކަކަންކުރާމީހުންނާއި އެއްވެސް ހައްގަކާނުލާ މީހުންމަރާ މީހުން ގިނަވުމާއި މިކަންކަމާދެކޮޅަށް ކިހިނެއްވީ ކަލޭމެންތިގޮތަށް މުޖާހަރާތަކާއި ނުކުރަނީ ނޫނީ މިފަދަ ކަންކަންކޮށްފައި ތިކަމަށްއެކަނިތޯ މުޖާހަރާ މުޖާހަރާކުރަންވީ

އިސްތިޢުފާދީބަލަ ދިނީ އެފަދަ މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަތަ؟

ހަބަރު