ADS BY VOICE

ރޭ ހުޅުމާލެއިން ވިއްސަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރުކުރި!

- 2 months ago 0 - ރިމާހް އިސާ

ދެ އަހަރުނުވާ ކުޑަ އަންހެންކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ހައްޔަރުކުރި ވަގުތު ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި 20އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރުކުރިކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

ފުލުހުން ބުނީ ހުޅުމާލޭ ފްލެޓް ނަންބަރު 108ކައިރިން ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 27ކަމަށެވެ. މި 27މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެންމެ އަންހެނެއް ފިޔަވައި ހުސް ފިރިހެނުންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މީގެ ތެރޭގައި 18އަހަރުން ދަށުގެ ތިން ކުދިން ހިމެނޭކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އެ ކުދިންތައް ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ވަނީ އާއިލާއާއި ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

ރޭ ހައްޔަރުކުރެވުނު 27މީހުންގެ ތެރެއިން 5މީހަކު ވަނީ ރޭ ދޫކޮށްލާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހައްޔަރުކުރެވުނު އަންހެންމީހާވެސް ހިމެނެއެވެ.

ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިނގައި، އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ބައެއް ކުޑަދޮރުތަކާއި ކާރުތަކުގެ ބިއްލޫރިއަށްވެސް ވަނީ ގެއްލުންވެފައެވެ. އެ ސަރަހައްދުން މީހުން ދުރުކުރުމަށް ފުލުހުން ވަނީ ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ބޭނުންކޮށް، އެސްއޯ ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދާފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު