ADS BY PIZZA KITCHEN

ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ މީހުންގެ ޝަރީޢަތް ކޯޓުން އަވަހަށް ނިންމަންޖެހޭ: ޖޭޕީ

- 1 year ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް އަވަހަށް ނިންމައި، ގާނޫނުގައިި އޮތް އެންމެ ހަރުކަށި އަބަދު ދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ގޮވާލައިފިއެވެެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި ދެ އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެކުއްޖާގެ ބައްޕައާއި ކާފަ އާއި އަދި މުނި ކާފަވެސް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

އެމައްސަލަ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ރޭ ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނުގައި ބުނީ، ކުޑަ ކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ ފަރާތްތައް ގާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނެސް، ޝަރުއީ މަރުހަލާ އަވަސް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އަދި އެފަދަ އަމަލު ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ދެވެން އޮތް އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމަށް ވެސް ޖޭޕީގެ ބަޔާނުގައި ގޮވާލާފައި ވެއެވެ.

ބަޔާނުގައި ބުނީ، އާއިލާގެ ޒިންމާދާރު މަގާމުގައި ތިބެ، ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ހިމެނޭ ގޮތަށް ހިންގާފައިވާ އެ އަމަލަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ހަޑި ހުތުުރު އަމަލު ހިނގާ މީހުން އިސްލާމީ މުޖުތަމައުގައި މަދުން ނަމަވެސް އުޅޭކަމީ ހިތާމަކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

ތުއްތު ކުއްޖާ ރޭޕްކުރުމުގައި ކުއްޖާގެ ކާފަ އަދި މުނިކާފަގެ މައްޗަށް ފުލުހުން ތުހުމަތު ކުރެއެވެ. އަދި ބައްޕަގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރަނީ އިހުމާލު ވުމުގެ ތހުމަތެވެ. އެތިން މީހުންވެސް ހައްޔަރުކޮށް، ބަންދަށް މިހާރު ވަނީ ފަނަރަ ދުވަސް ޖަހާފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު