ADS BY VOICE

ހުޅުދޫ އާއި މީދޫ އައްޑޫ ސިޓީން ވަކިވާން އެދިއްޖެ

- 1 month ago 0 - ރިމާހް އިސާ

އައްޑޫ ސިޓީގައި ވަކިން އޮންނަ ދެރަށް ކަމުގައިވާ ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ، އައްޑޫ ސިޓީގެ އިދާރީ ދާއިރާތަކުން ވަކިވުމަށް އެދުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

އެގޮތުން އެ ދެ ރަށުގައި ވަކި ދެ ރަށު ކައުންސިލް އޮންނަ ގޮތަށް ހަަމަޖެއްސުމަށް އެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހަށް ހުށައެޅުމަށް ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައެވެ.

ހުޅުދޫ އަދި މީދޫގެ އިންތިޒާމް ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ރައީސް ޞާލިހަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި ވަނީ ރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓުލެވޭ އިންތިޚާބަކަށް މެނުވީ އެ ދެ އަވަށުގެ ރައްޔިތުން ވޯޓު ނުލާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މި ސިޓީގައިވަނީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އެންމެހައި ހިދުމަތްތައް ގާތުން ލިބިގަތުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށައެޅުމަށް ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތް އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުޅުދޫ އާއި މީދޫގެ ރައްޔިތުން ކުރަމުންދާކަމަށް ހާާމަކޮށްފައެވެ.

މިދިޔަ ނުވަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެ ދެ ރަށަށް ހާސިލްވާންޖެހޭ ކަންކަން ހާސިލްވެ ތަންފީޒުވެފައި ނުވާކަމަށް އެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އެފަރާތްތަކުން ވަނީ މިހާރު ގާނޫނު އޮތްގޮތުން އެ ދެރަށް ވަކިވިޔަސް، އައްޑޫއަށް ސިޓީގެ ދަރަޖަ ނުގެއްލޭނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ފޮޓޯ: ދަ އެޑިޝަން

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު