ADS BY NO PLASTIC MALDIVES

އަންހެންކުދިން ހިތާނުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައުޔުއަކަށް އެދުނީ އެޗްޕީއޭއިން ލަފަޔަކަށް އެދިގެން!

- 7 months ago 0 - ރިމާހް

އަންހެންކުދިން ޚިތާނުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން އިސްލާމީ ފަތުވާ ދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ރައުުޔުއަކަށް އެދުނީ އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ލަފަޔަކަށް އެދުމުންކަމަށް ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ރޭގެ ވަގުތެއްގައި މީސް މީޑިޔާގައިވަނީ އަންހެންކުދިން ޚިތާނުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ.އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ، އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ރައުޔުއަކަށް އެދިފައިވާ ސިޓީއެއް އާންމުވެފައެވެ. މި ސިޓީ ފޮނުވާފައިވަނީ މިމަހުގެ 5ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން މީޑިޔާތަކަށް މައުލޫމާތުދެމުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައުޔުއަކަށް އެދުނީ އެޗްޕީއޭއިން އެކަމާއި ގުޅޭ ލަފަަޔަކަށް އެދުމުންނެވެ.

މި ސިޓީއަށް މިހާތަނަށް ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާކަަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ސިއްހަތާއި ގުޅޭ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ދީނީ ރައުޔު ހޯދުމަށް އެކި އިދާރާތަކުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ކިބައިން އެދިފައިވެއެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު