ADS BY COCA COLA

ޖާބިރު ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ އަތަމާ ޕްލާޒާއާއި ގުޅޭ ކޯޓު މައްސަލައެއް ހޫނުވެއްޖެ

- 1 month ago 1 - ރިމާހް އިސާ

ސާބިތު ދަރަންޏެއްގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ދިރިއުޅުއްވާ މ.އަތަމާާ ޕްލާޒާ ހުސްކުރައްވަން ދެކޮޅު ހައްދަވާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ވޮއިސްއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މި މައްސަލައަކީ މަލީޝާ ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގްރޫޕްގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ އިސްމާއިލް އަބްދުއްލަތީފް، މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާއާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލައެކެވެ. މި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގައި އިސްމާއިލް އަބްދުއްލަތީފް ވަނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ގެ ކަމުގައިވާ އަތަމާ ޕްލާޒާ ވިއްކާލައިގެން، އެ ފައިސާތައް އަދާކުރަން ތައްޔާރަށް ހުރިކަމަށް ބުނެފައެވެ. ނަަމަވެސް އިސްމާއިލް އަބްދުއްލަތީފާއި ޑީއާރްޕީގެ ލީޑަރ އަބްދުﷲ ޖާބިރާއި މެދު ހެދިފައިވާ ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތެއްގެ ދަށުން ކުލި ނުދައްކާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ޖާބިރު އެގޭގައި އުޅުއްވަމުން ގެންދަވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ މި ސާބިތު ދަރަނީގެ މައްސަލައާއި އަދި މިފަދަ އެހެން މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އެގެ ވިއްކާލުމަށް އިސްމާއިލް އެއްބަސްވުމުން އެގެ އަގުކުރުމަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 19ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ޑީޖޭއޭއިން ކަނޑައެޅި އަގު ކޮމެޓީއަކާއި، ދަރަނީގެ ފައިސާ ލިބެންވީ ފަރާތްތައް އެގެއަށް ގޮސްފައެވެ. ނަމަވެސް އެ ފަރާތްތަކަށް އެގެއަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ޖާބިރު ދީފައނުވާކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

ވޮއިސްއަށް މައުލޫމާތުދެމުން މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތުން ބުނީ މިކަމާއި ގުޅިގެން އިއްޔެ އޮތް ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް ޖާބިރު ހާޒިރުކުރުމަށް ހަމަޖައްސައި، އެކަމަށް ޗިޓް ފޮނުވުނުކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ޗިޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ ބަދަލުގައި ޖާބިރު ވަނީ ދަރަނީގެ ފައިސާ ލިބެންވީ ފަރާތަށް ފޯނުން ގުޅައި، ހަޑިހުތުރުބަހުން މުއާމަލާތުކޮށް އިންޒާރުދީފައެވެ. މި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް މިހާރު ހުށައަޅާފައިވާނެކަމަށް އެފަރާތުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެބޭފުޅާ އިތުރަށް މައުލޫމާތު ދެއްވިގޮތުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޟީ ވަނީ އެ މައްސަލައިގައި އަގު ކޮމެޓީއަށާއި ދަަރަނީގެ ފައިސާ ލިބެންވާ ފަރާތްތަކަށް ކޯޓުއަމުރެއްގެ ދަށުން އެގެއަަށް ވަދެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ އޮންލައިން މީޑިޔާއަކަށް ދާދިފަހުން އަބްދުﷲ ޖާބިރު ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައި ވަނީ އަތަމާ ޕްލާޒާ ގަނެ، އެތަނަށް ޖާބިރު ޓަވަރުގެ ނަން ދެއްވާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެތަނުގައި ހަލާލު ނައިޓްކްލަބެއް ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންދާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

40%

40%

20%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
1 ކޮމެންޓް

ހަބަރު