ADS BY VOICE

ރިޒްނާ ޒަރީރުގެ ކެމްޕެއިން ޓީމުން ބޭއްވި 'ހުކުރު ސުފުރާ'އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް!

- 4 months ago 2 - އިނާޒް މޫސާ

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމެރީއަށް ވާދަކުރި ހަމައެކަނި އަންހެން ކެންޑިޑޭަޓު ރިޒްނާ ޒަރީރުގެ ކެމްޕެއިން ޓީމުން ބޭއްވި ހުކުރު ސުފުރާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ހުޅުމާލެ އިން ފަސް ކެންޑިޑޭޓަކު ވާދަކޮށްފައިވާއިރު، ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތަތައް އެންމެ ބާރަށް ފޯރިއާއި އެކު ގެންދަނީވެސް ރިޒްނާ ޒަރީރުގެ ޓީމުންނެވެ.

އެގޮތުން ހުޅުމާލެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކެމްޕެއިން ޕޯސްޓަރު ހަރުކުރުމާއި، އަދި ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގާ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުުރުގެ އިތުރުންވެސް ގިނަ ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުންދާ ކެމްޕެއިން ޓީމުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ހަބަރު ކިޔުމުގައި ހުރި ހުނަރުވެރިކަމާއި އެކު އާންމުންގެ މެދުގައި ބޮޑު މަޤްބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ ރިޒްނާ "ވޮއިސް"އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ވިދާޅުވީ ހުުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާތާ ރައްޔިތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މިވަގުތު ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން ހުޅުމާލޭގައި ރައްޔިތުންގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ އެދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލާން ނިންމީ ކަމަށެވެ.

އަދި ނޫސްވެރިއެއްގެ ހައްސިއްޔަތުން މީގެ ކުރިންވެސް ރައްޔިތުންނާއި އެކު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާއިރު، ކުރިއަށް އޮތް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ ކައުންސިލް ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރަނީ ކުރިއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށްވެސް ރިޒްނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ބަސް އަޑުއަހާ އެކަން އިއްވާނެ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ކަމަށާއި، ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫން ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިިތުންނާއި ކައިރިން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފާއިތުވި 13 އަހަރު ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ބުރަ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާ ރިޒްނާއަކީ ސިޔާސީ، އިޖްތިމާއީ، އަދި ވިޔަފާރިއާއި އިޤްތިޞާދުގެ ދާއިރާގެ ހަބަރުތައް ކަވަރު ކުރުމަށް އިސްދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވާ ފަރާތެކެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ހިޔާލުފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ދެކޮޅަށް އެޅި ހުރިހާ ހުރަސްތަކަށް ގޮންޖަހާލާ ސާބިތުވެ ކެރިގެން ނިކުމެ ރައްޔިތުންގެ ހަބަރު ގެނެސްދިނުމުގައި ރިޒްނާ ވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފަައެވެ.

އަދި އަލަށް ވިޔަފާރިއަށް ނިކުންނަ ފަރާތްތަކަށް އެވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް އެފަރާތްތަކުގެ ހަބަރު ގެނެސްދިނުމުގައި ހަރާކާތްތެރިވެފައިވާ ފަރާތެއްވެސްމެއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމެރީ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

100%

0%

0%

2 ކޮމެންޓް

އަސްލުވެސް ރިޒޫ މާކުރީގައި

ހަބަރު