ADS BY VOICE

އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަންގެ ދަރިވަރުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާާމް އިފްތިތާހުކޮށްފި

- 4 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

‎އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަންގެ ދަރިވަރުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ މަގްސަދުގައި ނިއު ލެގޫންސް ސްވިިމިންގ ކްލަބާއި އެ އެސޯސިއޭޝަން ގުޅިގެެން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

‎މިއަދު ހަވީރު މާލޭގެ ރަސްފަންނުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ހަފްލާއެއްގައި މި ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު އާދިލެވެ.

‎މި ހަފްލާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އާދިލް ވިދާޅުވީ ދިމާވެދާނެ ހިތާމަވެރި ހާދިސާއަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ފަތަން އެނގުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށެވެ. އާދިލް ވަނީ އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަންގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގޭތީ އުފާކުރައްވާާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ނިއު ލެގޫން ސްވިމިންގ ކްލަބާއި އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަނަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

‎މިއަދުގެ ހަފްލާގައި ވަނީ މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންނަށް ޖާޒީ އާއި ކިކްބޯޑްތައް ހަވާލުކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން ކުދިންގެ ޖާޒީތައް ސްޕޮންސަރކޮށްދީފައިވަނީ ދިރާގުންނެވެ. އަދި ކުދިން ބޭނުންކުރާނެ ކިކްބޯޑްތައް ބީއެމްއެލްގެ ހެޔޮއެދުންތަކާއި އެކު ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުންނެވެ.

‎މި ހަފްލާގައި ޑިސޭބިލިޓީ އެމްބެސެޑަރ އަހުމަދު ހިޝާން، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޒަހާ ވަހީދު، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ އައިޝާ ޝުޖޫން މުހައްމަދު އަދި އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަންގެ އިސް އޮފިޝަލުންވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

‎ވޮއިސްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ނިއު ލެގޫން ސްވިމިން ކްލަބްގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮގްރާމަކީ މީގެ ކުރިން، 2015ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުން ފެށިގެން މިދިޔަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅާއި ހަމައަށް ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށެވެ. ނަަމަވެސް މި ޕްރޮގްރާމް އަނެއްކާވެސް ފެށުމަށް މި ނިންމީ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

‎"އޭރު މި ޕްރޮގްރާމް ވަކި ހިސާބަކުން ހުއްޓާލީ ފައިސާ ލިބުން ދަތިވެގެން. ‎ނަމަވެސް މިފަހަރު މި ޕްރޮގްރާމް މި ފަށަނީ ކްލަބުން އަމިއްލައަށް ފައިސާ ހޯދައިގެން ޚަަރަދުކުރާގޮތަށް. ސަބަބަކީ މި ޕްރޮގްރާމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް ވަަރަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމަކަށް ވާތީ"، އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

‎މި ކްލާސްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ އެކި ބެޗްތަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. މިއިން ކޮންމެ ބެޗެއްގައި ދިހަ ކުދިން ތިބޭއިރު، ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ޚާއްސަ ކޯޗެއް ހުންނާނެއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު