ADS BY VOICE

ވިޔަފާރިވެރިންގެ މިސްކިތުގައި ރޯދަ ނުވީއްލުމަށް ރަސްމީކޮށް އަންގާފައެއްނުވާނެ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

- 6 months ago 12 - އިނާޒް މޫސާ

ވިޔަފާރިވެރިންގެ މިސްކިތުގައި ރޯދަ ވީއްލުން މަނާކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިހެން ބުނެފައިވަނީ، ސުންނަތް ރޯދަ ހިފާ މީހުން، ވިޔަފާރިވެރިންގެ މިސްކިތުގައި ރޯދަ ވީއްލުމުގެ ކަންކަން ކުރަމުންދާތީ، އެކަން ނުކުރުމަށް އެންގި ކަމަށް ބުނެ، ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާކުރަމުންދާތީ އެވެ.

މިސްކިތަށް ނަމާދަށް އަރާ މީހަކު ''ވޮއިސް'' އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ، ވިޔަފާރިވެރިންގެ މިސްކިތުގައި ރޯދަ ވީއްލުން މަނާކުރީ މިނިސްޓްރީގެ ނައިބް އަހުމަދުﷲ ޖަމީލު ކަމަށެވެ. އަހުމަދުﷲ ޖަމީލަކީ މިސްކިތްތަކުގެ ކަންކަމާއި ހަވާލުވެ އިންނެވި މިނިސްޓްރީގެ އެންމެ އިސްފަރާތެވެ.

''ވޮއިސް'' އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު މިއަދު ވިދާޅުވީ ވިޔަފާރިވެރިންގެ މިސްކިތުގައި ރޯދަ ވީއްލުމުގެ ކަންކަން ހުއްޓައިލުމަށް ރަސްމީކޮށް އަންގާފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅަކު ވަކިން އެހެން ވިދާޅުވެފައި އޮވެދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިމައްސަލާގައި އަހްމަދުﷲ ޖަމީލުގެ ބަހެއް ހޯދުމަށް ކުރިމަސައްކަތް ވަނީ އޭނާ ފޯނު ނުނެގުމުން ކާމިޔާބުނުވައެވެ.

ވިޔަފާރިވެރިންގެ މިސްކިތުގައި ރޯދަ ވީއްލުމުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމުކުރަން ފެށިފަހުން، މިނިސްޓްރީން އެކަން ނުކުރުމަށް އަންގާފައިވާތީ ހުސްވި ހަފްތާގައި ރޯދަ ވީއްލުން ނުބާއްވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ނަމަވެސް ނަމަވެސް އެމިސްކިތުގައި މިއަދު ރޯދަ ވީއްލުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ކަމަށާއި އެކަން ހުއްޓުވަންޖެހޭނީ ފުލުހުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މިސްކިތްތަކުގައި ރޯދަ ވީއްްލުމަކީ ރާއްޖޭގައި ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. އަދި ރޯދަމަހު ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައިވެސް ރޯދަ ވީއްލުން އޮވެއެވެ.

66%

33%

0%

12 ކޮމެންޓް

މިނިސްޓަރ އެހެން ނުބުނާނެކަނަ ޔަގާން. އަހުމަދުﷲ ޖަމީލު މިނިސްޓަރ އަގުވަށްޓަލަން ދަށްކާ ވަހަކައެހެން ހީވަނީ. އެއަށްވުރެ ވިސްނޭބޭފުޅެއް މިނިސްޓަރަކީ

އަޙުމަދުﷲ އަކީ ކަމަށްޤާބިލް މީހެއް އިސްލާމިކް މިނސްޓްރީ ތެރޭގައި ހިނގަނީ އަދާލަތުގެ ބާރު އެންވީމާ އެމްޑީޕީ މީހުންގެ އަގުވަށްޓަން ކުރާކަމެއްތީ

އެމް.ޑީ.ޕީ ވީމަ ދެން އޮންނާނީ އަންނި ބުނާގޮތް ހެދުން. އެނޫން ކަމެއް ނޭނގޭނެ.

އަސްތިއުފާ އަހްމަދުالله

މިސްކިތުގައިސޮފުރާ އެޅުންވަގުތީ ގޮތުން މަޑުކުރުވީ ސީދާ މިނިސްޓަ ވިދާޅުވެެގެން ކަން މި ނޫހައް ވެސް މިހާރު އެގޭނެ. އެކަން ކުރާ މީހުންނަށް ވެސް އެނގޭނެ. އެވާހަކަ ނުޖަހައި މި ތިބެނީ މިނިސްޓްރީގެ އިފިޝަލޭ ބުނާ އަފްރާޙް އެތާގައި ހިންގާ ޖަރީމާތަކަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށް

އަހްމަދުالله އަކީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރީ އަށް ވެސް ހުތުރު އަރުވާމީހެއް، އޭނާގެ ސަބަބުން މިސްކިތުގެ މުދިމުންނާ އަދިވެސް މިސްކިތްތަކަށް ހިލޭސާބަހަށް ހިދުމަތްކުރާ މީހުން އަށް ވަރަށް ތަކުލީފު ބޮޑު، މިވަރު މީހުން މިކަހަލަ މަގާމުގަ ބަހައްޓަން ހެޔޮނުވާނެ. އިނގޭތީ މި ބުނެލީ.

އުޑެއް ބުޑެއް ނޭގޭ މީހުންނަށް މަތީ މަޤާމް ދިނީމަ ވާނެގޮތް މި ފެންނަނީ. އަހްމަދުﷲ ޖަމީލު މީވަރަށް މަތީމަޤާމް ބޭނުންވެގެން ބޮޑުކަންދައްކަން އުޅޭމީހެއް. މީނަގެ ނުފޫޒުގަ މީނަގެ ބޭބެ ފަތުހުﷲ ޖަމީލު މާފަންނުގަ ހުންނަ އީދު މިސްކިތުގަ ބަހައްޓައިގެން އުޅެނީ. ތަޖުވީދު އެންގެނީޔަކީ ނޫން. މީނަ ނަމާދުކުރާލެއް އަވަސްކަމުން އީދު މިސްކިތަށް ދާ ގިނަ ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ވަރަށް އުނދަގޫވޭ. ސޫރަތުލްފާތިހާ ކިޔާލާނެ ފުރުސަތުނުލިބޭ އަވަސް އަރުވާލައިގެން އުޅޭވަރުން.

ހަބަރު