ADS BY VOICE

ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލިޔަސް ފިލައިގެން ނުދާނަން: ރައީސް ޔާމީން

- 2 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލި ކަމުގައިވިޔަސް ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށް ފިލައިގެން ނުދާނެކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ހައިކޯޓުގައި މިއަދު ކުރިއަށްދިޔަ އެމަނިކުފާާނުގެ ކަފާލާތުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ފަސް އަހަރުގެ ޖަލުހުކުމް ބާތިލްކުރުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފްގެ މައްސަލަ އަވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެދި ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނު ސިޔާސީ މަސައްކަތުގައި ނޫޅުމަކީ އެތައް ހާސް ދިވެހިންގެ ހައްގުތަކަށް އުނިކަން ލިބިގެންދާނެކަމެއް ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ކަފާލާތުގެ ދަށުން ކޯޓުން ދޫކޮށްލި ކަމުގައިވިޔަސް، ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށް ވަަޑައި ނުގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ ކުރިން ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާގައި އެމަނިކުފާނު ހައްޔަރުކުުރުމަށްފަހު ދޫކޮށްލި އިރުގައިވެސް އެފަދައިން އަމަލު ކުރައްވާފައި ނުވާނެކަމަށް އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ހިތުގެ މައްސަލައެއްވެސް ހުންނަ ކަމަށާއި އެކަން އެނގުނީ މި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަމުރަކަށް ބަންދުގައި ހުންނެވި ދުވަސްވަރުގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލައާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަހުލީލްތައް ރާއްޖެއިން ހެދެން ނެތްކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު