ADS BY VOICE

މަޚުލޫފްގެ މިރީތި ގަމީހުގެ އަގު 800 ޑޮލަރަށްވުރެ ބޮޑު!

- 2 months ago 22 - ރިމާހް އިސާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ކެބިނެޓްގައި ހިމެނޭ ޒުވާން ވަޒީރުންގެ އަދަދު އެހެން ކެބިނެޓްތަކާއި އަޅާބަލާއިރު ތަންކޮޅެއް ގިނައެވެ. އެެހެންކަމުން ނިކަން ޗާލުކޮށް ހެދުން އަަޅުއްވާ ފަރާތްތައްވެސް ތިއްބަވައެވެ. އޭގެ ތެރެއިންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ފަރާތަކީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމެންޓް އަހުމަދު މަޚުލޫފެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

މަޚުލޫފަކީ ކެބިނެޓަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އުޅުއްވިއިރުވެސް، ވަރަށް ރީތިކޮށް ހެދުން އަޅުއްވާ ބޭފުޅެކެވެ. ރަސްމީ ހެދުމުން ބޭރުގައި އަބަދުވެސް ވަރަށް ޒަމާާނީކޮށް ހެދުން އަޅުއްވައެވެ. ކެބިނެޓަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު، ރަށްރަށާއި ގައުމުން ބޭރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުތަކުންވެސް މިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފެނިގެންދިޔައެވެ.

އެގޮތުން ރޭ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ބޭއްވި ޚާއްސަ އިވެންޓަަކަށްވެސް މަޚުލޫފް ވަޑައިގެންނެވީ ވަރަށް ޗާލު ގަމީހެއް ތުުރުކުރައްވައިގެންނެވެ. މި ގަމީސް ރީތިކަމުގެ ވާހަކަ މުޅި ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި އެބަދެކެވެއެވެ. ހުދު އަޅުގަނޑަށްވެސް އެ ގަމީހެއް ވަރަށް ރީއްޗެވެ. ކަމުދާ ކަހަަލަ ގޮތެއް އެބަހުއްޓެވެ.

ނަމަވެސް ކަމަކުދާކަށް ނެތެވެ. ނިކަމެތި އަޅުގަނޑަށް މިއިން ދުވަހަކު އެ ގަމީސް ލެވޭނެހެނެއް ހީނުވެއެވެ. ސައިޒުގެ ގޮތަކުންނެއް ނޫނެވެ. މަތީ އަގުގެ ސަބަބުންނެވެ. އިންޓަރނެޓްގެ ޒަރިއްޔާާއިން "ފަރފެޗް.ކޮމް" ކިޔާ ވެބްސައިޓަކުން އެ ގަމީހުގެ އަގު ބެލިއިރު، ޑޮލްޗޭ އެންޑް ގަބާނާ ބްރޭންޑްގެ އެ ގަމީހުގެ އަގު މިވަގުތު ހުރީ 892 ޑޮލަރުގައެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 13,754.64 ރުފިޔާއެވެ. 

މިނިސްޓަރ މަޚުލޫފަކީ ދެ ދައުރަކު މަޖިލިސް މެންބަރުކަން ކުރައްވާ އަދި އާއިލީ ވިޔަފާރިއެއްވެސް އޮންނަ ބޭފުޅަކަށްވުމުން އެފަދަ އަގުބޮޑު ގަމީހެއް ގަތުމަކީ އުނދަގޫ ކަމަކަށްވެސް ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ދަންނަވަންތޯއެވެ. އާދައިގެ ރައްޔިތުމީހާވެސް ތިޔަ ގަމީސް ލުމަށް އެދެއެވެ. އެ ފަރާތްތަކަށް އެފަދަ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ލިބޭނީ ކޮން އިރަކުންތޯއެވެ؟ ނުވަތަ އަނގަޔާއި އަތާއި ދިމާާނުވެ އުމުރު ހުސްވެދާންވީތޯއެވެ؟

10%

23%

65%

22 ކޮމެންޓް

ބުދުޖެހި އެއްޗެއްސައް ލޯބި ނުކުރަން،

ރިސޯޓު މުވައްޒަފަކައް މުސާރަޔައް 10.000 ފާސްކޮއްދެއްވާ އަނބިދަރިންނާ ވަކިން މިހާބުރަކޮން މިއުޅެނީ ކުދިފިހާރަ ސަފާރީ ގެސާފުކުރާ މީހުން ނައްވަރިހަމަ 6000 ދިނަސް ރިސޯޓުމުވައްޒަފަކައް 10.000 ދީގެން އޯނަރައްވާނެ ގެއްލުމެއްނެތް ވާނީ ފައިދާ ބިދޭސީންގެ ބަދަލުގަ ދިވެހިން ހޯދާނެ ބޭހާދަތުރުހަރަދާ ވިސާ ދޭން ބުރަވާނެތީ މީވަރައް ރަނގަޅު ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ސްކޫލް ނިންމާކުދިންވެސް ނިކުންނާނެ އޭރުން މިކަން ކޮއްދެއްވާ

ތިގަމިސް ވަރަށް ހަޑި

އިންތިހާބު އައިސް ޖެހުނީމަ މުންޑު ފޮށާލައިގެން އަންނާނެ ރައްޔިތުމީހާ ކައިރިއަށް. ރ. ޔާމީނުގެ ވެރިކަން ނުވެއްޓިގެން ކަރުނަފުޅު ބޭލުވީ މިކަހަލަ ސަކަރާތްޖަހަންތޯ؟ އަގުބޮޑު ރޮލެކްސް ގަޑިއޭ، ކާރޭ ކިއުން އެއީ އޭރު މަހްލޫފްގެ އަނގަމަތީ ބަސްތައް. މަގާމެއް ނެތް ދުވަހަކުން އަނެއްކާވެސް މަގުމައްޗަށް ޕްރިންޓަޑް ޑޮލަރު އުއްކަވަން ނުކުންނަވާނެ.

މަގޭ އަތުގަވެސް އެބަތިއްބޭ gucci ގަމީހާއި ޓީޝާޓުވެސް މަގޭ ވާހަކަ ކީއްވެ ހަބަރައް ނާރަނީ؟؟

އެމީހެއްގެ ޝައުގުވެރިކަން އެކަމަކަށް ހުރިއްޔާ 13000 ރުފިޔާއަކީ އެއްވެސް އެއްޗެތްނޫން. ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ފޯނާއި ސައިކަލު ބާޒާރަށް ނެރޭދުވަހު ދަމާލާފަވާ ކިއޫގަ ތިއްބަވަނީ ވަޒީރުންނެއްް ނޫނެއް ނޫންތޯ! ވިހި ފަންސަވީސް ހާހުގެ ފޯނުތައް އެންމެ ނިކަމެތިކަމަށް ބުނާ މީހުން އަތުގަ އޮންނައިރު މަހްލޫފު އަތްފުޅުގަ އޮތީ އެޕަލް 6 އެސް އެއް. އެއީ މިހާރު ފަސްހާހެއްހާ ރުފިޔާ

ކާކު އެސޮރަށް ދިން ލަނޑެއް؟ ތި ގަމީސް މަގުމަތީ ބާޒާރުގައި 50/- ދެ ގަމީސް ހުއްޓަސް ގަންނާނެ މީހަކު ނުވާނެ ތޯއްޗެއް.

ޒާތީނުވެ ހަބަރާ ރިޕޯޓް ލިޔާނަމަ. އެމީހަކަށް ކެރި ކުޅަދާނަ މިންވަރަކުން ގަންނަންވީ. މަވެސް 120 ޑޮލަރަށް ދޭ ބޮކްސާއެއް ގަނެގެން 3 އަހަރުވަންދެން ލިންވިއްޔަ

މަގޭ ފިރިމީހާ ލާ ޕްލޭން ގަމީސްތައް މާރީތި ވާނެ، ތިގަމީހެއްތަ ކުރެހުމެއްތަ؟ ޙަމަ ވަރަން ހަޑި ގަމީހެއް، ކިތަންމެ އަގު ބޮޑަސް

ތިބޭފުޅާ ވެސް ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކޮށް ހޯދާ ހަލާލު ފައިސާ އިން އެއަށް ވުރެ ވެސް މާ އަގުބޮޑު ގަމީހެއްވެސް ގެނެވިދާނެ.

އެއްކަލަ ރޮލެކްސް ގަޑީގެ ހަނދާން ވެސް ތިމީހުން ކީ ފާޑު ކޮބާ؟؟މެޑަމް ފަޒޫގެ ހަދިޔާ އެއްތޯ؟؟

ތިގަމިސް ކުޑަކޮޮން ވެސް ރީއްޗެއް ނޫން. ސޮރީ މަހުލޫފް.

ޙެޑިން ކިޔަަލީމަ ދެން ޚަބަރު ގަ ކިޔަންޖެހޭ ހާއްޞަ ވާހަައެއް ނެއްނު...

ތި ދެން ހަބަރެއްތަ ޒާތީނުވުން ރަނގަޅު

ތިހީވަނީ ބިޔަރު ދަޅެއް ހެން ނު.

ބައްލަވާ އާޓިކަލް ލިޔުނު ކުއްޖާއަށް ހަމަ ނޭނގެނީތޯ މިފަދަ އަގުބޮޑު ގަމީހުގެ ނަކަލާ، ނަކަލުގެ ނަކަލު ހަދައިގެން 800 ޑޮލަރުގެ ގަމީން 250 ރުފިޔާއަށްވެސް މިޙާރު ލިބޭކަން؟ ނިކަމެތި އަލުގަނޑު މި އަޅަނީ އިންސްޓަގްރާމް ޕޭޖަކުން 230 ރުފިޔާއަށް ގަތް 'ފޮސިލް' ގަޑިއެއް. އޭގެ އޮރިޖިނަލް ގަޑިއެއްގެ އަގު ހާހެއްހާ ޑޮލަރަށް އަރާ

ގަމީސް ރީތިވީ އަގު ބޮޑުކަމުންތަ؟ މިސަރުކާރުގެ ވެރިން އުޅެނީ ނިކަމެތި ރައްޔިތުން އުޅޭ ގޮތަކަށް ނޫންތަ؟. ބޮޑާ މީހަކީ އަދީ ފޮނި މީހަކީވެސް ރައީސް ޔާމީނުދޯ

އޭ އަހާއެވެ. ތިގަމީސް އަހާއަށް ރީތިވެދާނެ އެވެ އެކަމަކު އަހާވެސް އަދި ވެސް ވިސްނާލާށެވެ. އަހާއަށް ރީތިވި ތިގަމީހުގެ އަގެއް ނެތެވެ. އަަހަރެމެންނަކީ މުސްލިމުންނޭވެ .މުސްލިމުންގެ ފޭރާމުގައި ،(ބުދު) ސޫރަ ހުރުމަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ރަގަޅު ކަމެއް މޫނެވެ. މީހާގެ އުޅުމާ، އަޅާ ފޭޭރާމާ ބޭނުންކުރާ ތަކެތިން ވެސް މީހާ ކޮންފެން ވަރެއްގެ ކާކުކަން އެގެއެވެ .ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ﷲ އާ ރަސޫލާ ދެކެ ލޯބިވާށެވެ

މީހަކު ހިލޭ ތިޔަގަމީސް އަޅުގަނޑަށް ދިނަސް ނުލާނަން.

ގަމީހަށް ބަލާފަ ހީވަނީ އިންޑިއާ ޗާލާ ބާޒާރުން ގަނެފައޮތް ގަމީހެއްހެން

ހަބަރު