ADS BY VOICE

ފުލެޓް ދޭން ކަނޑައެޅި 7000 މީހުންގެ ތެރެއިން 5000 މީހުންގެ ޝަރުތު ފުރިހަމައެއް ނޫން: ނަޝީދު

- 6 months ago 21 - އިނާޒް މޫސާ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭ ގައި އިމާރާތްކުރި 7000 ފުލެޓް ލިބޭނެކަން ކަށަވަރުކޮށް، ލިސްޓްގައި ހިމަނާފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 5000 މީހުންނަކީ ޝަރުތު ހަމަނުވާ މީހުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ކައުންސިލުތަކުގެ ބާރުތައް ކަނޑުވާލި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ރައީސް ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވީ، ކުރީގެ ސަރުކާރުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބާރުތައް ކަނޑުވާލުމަށްފަހު ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ހައުސިން މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހައުސިން މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅަކު ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފުލެޓު ލިސްޓް ފައިނަލްކޮށް، 7000 މީހުންނަށް ފުލެޓް ދޫކުރަން ނިންމައި ނެރެފައިވާ ލިސްޓްގައި ތިބި 5000 މީހުންގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން ފެންނާން އެބަަހުރި ކަމަށެވެ.

''ކައުންސިލަރުންގެ ހުރިހާ ބާރެއް މިދިނީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީއެއް އުފައްދާފައި އެތަނަށް. ވިސްނާލައްވާ އެ ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ މިނިސްޓަރު ނެރުއްވި 7000 ފުލެޓުގެ ހިޔާ ފުލެޓްގެ

މާލޭ ސިޓީއަށް އެބައެނގޭ އޭގެން އެބަ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެ ހަތްހާސް މީހުންގެ ލިސްޓުގެ ތެރެއިން ފަސް ހާހެއްހާ މީހުންނަކީ ޝަރުތު ހަމަނުވާ މީހުންކަން. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔެއް އެއީ މާލެގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުން. އެބަހުރި އެކަން ކިޔުންތަކުން ފެންނާން.'' ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން އެމަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

25%

71%

3%

21 ކޮމެންޓް

ފުލެޓް ދޭންވީ ހަމަ އެކަނި ޔެލޯ ކުދިންނާއި ޕާޓީގައި ތިބި މުއްސަދިންނަށް އެއީ އެމީހުން ކުއްޔަށް ދީގެން ފައިސާ ހޯދޭނީވެސް އެހެންވީމާ !

އިންސާނުންގެ ސިފައީ ޖަނަވާރުންވެސް ތިބޭކަން އެގިގެން މިދަނީ

ހަބަރު