ADS BY VOICE

މާލެއަށް ބަދަލުގެނެވޭނީ އެމްޑީީޕީއަށް: އަނަސް

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކުރިއަށް އޮތް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދައުރުގައި މާލޭ ސިޓީއަށް ބަދަލުތައް ގެެނެވޭނީ އެމްޑީޕީއަށްކަމަށް، އެޕާޓީގެ ފަރާާތުން ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވާ އަލްއުސްތާޛު އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

އަނަސް މިހެން ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ "ރަށްވެހި ފަތިސް" އިފްތިތާހުކުރުމަށް މާލޭ ސިޓީގައި މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

އެބޭފުޅާާ ވިދާޅުވީ މިހާާރު މިއޮތް ގާާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ގެނެވުނު އެންމެ މުހިންމު އެއް ބަދަލަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުން ހިންގުމުގެ އުސޫލު ކަމަށެވެ. އަނަސް ވިދާޅުވީ އެ ނިޒާމުގެ ބާާނީއަކީ އެމްޑީޕީ ކަމަށާއި، އެޕާޓީގެ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ކިބައިގައި ޕްލޭނަކާއި އަދި ޕާޓީގެ ކިބައިގައި ތަނަވަސް ވިސްނުމެއް އެބައޮތްކަމަށެވެ.

އަަނަސް ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާ ގާނޫނު އަސާސީއަކުން އައި ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަން ބަޣާވާތަކުން ވައްޓާލެވުނު ކަމަށެވެ. އަދި އެއަށްފަހުގައި އައި ސަރުކާާރުތަކުން ރައްޔިތުން ޝާމިލްކޮށްގެން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތްތައް އިދިކޮޅަށް ޖަހާލިކަމަށެވެ. 

މިކަންތައްތައް މިފަދައިން ވެގެންދިޔައިރު، މާާލޭގެ މަގުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައާއި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކަށް ހައްލުނުކުރެވުނުކަމަށް އަނަސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި މާލެއަށް ބަދަލު ގެނެވޭނީ އެމްޑީޕީއަށްކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް
ADS BY CANDIDATE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު